รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เคลียร์ชัดทุกประเด็น พร้อมสรุปไทม์ไลน์ "เราชนะ" เงื่อนไขเป็นยังไง ใครได้ และได้เมื่อไหร่ ที่นี่!!

25 ม.ค. 64 4,597
เคลียร์ชัดทุกประเด็น พร้อมสรุปไทม์ไลน์ "เราชนะ" เงื่อนไขเป็นยังไง ใครได้ และได้เมื่อไหร่ ที่นี่!!

เคลียร์ชัดทุกประเด็น พร้อมสรุปไทม์ไลน์ "เราชนะ" เงื่อนไขเป็นยังไง ใครได้ และได้เมื่อไหร่ ที่นี่!! 

อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่า โครงการ "เราชนะ" เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์จากความสามารถด้านรายได้ การมีระบบคุ้มครองทางสังคม และความช่วยเหลือจากภาครัฐที่ได้รับไปแล้ว วันนี้...เราจะมาเคลียร์ประเด็น ข้อสงสัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นสำหรับโครงการนี้ในช่วงที่ผ่านมา และสรุปไทม์ไลน์การรับเงินช่วยเหลือ ว่าจะได้รับอย่างไร และเมื่อไหร่นะคะ
 เคลียร์ให้ชัด! เงื่อนไขโครงการ "เราชนะ"

1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการ เราชนะ จะมีจำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน

2. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือน

เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ม.ค. - ก.พ. 2564) รวมเป็นเงิน 7,000 บาท วงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น 210,200 ล้านบาท

3. ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการ "เราชนะ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 • ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
 • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62

4. รูปแบบของเงินช่วยเหลือที่จะได้รับ 

4.1 กรณีของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดระยะโครงการฯ (โดยไม่ต้องลงทะเบียน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 800 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,700 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,400 บาท
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ได้รับอยู่แล้ว 700 บาท/เดือน จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาท/สัปดาห์ (หรือ 2,800 บาท/คน/เดือน) วงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการฯ จำนวน 5,600 บาท
โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกสัปดาห์ ในวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงิน
4.2 กรณีผู้ที่มีแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ระบบจะทำการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งหากตรงตามเกณฑ์จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่าน G-Wallet แอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นเงินจำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 7,000 บาท และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป
4.3 กรณีของผู้ที่ไม่ได้อยู่ใน 2 กลุ่มข้างต้น (กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตัง) จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 2564 เวลา 06.00 - 23.00 น. หลังจากผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่าน G-Wallet แอปพลิเคชันเป๋าตังก่อน แล้วจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ รวมจำนวน 7,000 บาท และจะเริ่มได้รับวงเงินช่วยเหลือทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป

5. วงเงินช่วยเหลือที่ได้รับ สามารถนำไปใช้ได้ที่ไหน ใช้อย่างไร และจ่ายเป็นค่าอะไรได้บ้าง? 

ใช้ได้ที่ไหน : สามารถใช้วงเงินช่วยเหลือได้ที่ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ, ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง, ร้านค้า และผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ 
ใช้อย่างไร : สำหรับการใช้จ่ายเงินในโครงการเราชนะ จะสามารถใช้วงเงินเราชนะใช้จ่ายได้เลย โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือแอปเป๋าตัง 
ใช้จ่ายเป็นค่าอะไรได้บ้าง :
 • สามารถนำไปซื้ออาหาร สินค้าต่างๆ ไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น และสามารถใช้จ่ายค่าบริการขนส่งที่เกี่ยวกับการเดินทางได้ เช่น มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ รถตู้ แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการนั้นๆ ก็จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และติดตั้งแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ก่อนค่ะ 
 • แต่...วงเงินที่ได้รับจากโครงการ "เราชนะ" จะไม่สามารถนำมาจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะ
 สรุปไทม์ไลน์ การรับเงินโครงการ "เราชนะ"
สำหรับไทม์ไลน์ในการรับเงินโครงการ "เราชนะ" จะแยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, กลุ่มผู้ใช้แอปเป๋าตัง และกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลและลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com โดยมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ
เช็กข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ใครมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ก็ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่านะคะ แล้วเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะ :)
แท็กที่เกี่ยวข้อง แอปเป๋าตัง มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ มาตรการช่วงโควิด-19 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป๋าตัง โครงการเราชนะ แอปเป๋าตัง มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ มาตรการช่วงโควิด-19 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป๋าตัง โครงการเราชนะ แอปเป๋าตัง มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ มาตรการช่วงโควิด-19 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป๋าตัง โครงการเราชนะ
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guru