• สินเชื่อเงินสด สินเชื่อบ้านแลกเงิน เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 15 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 18 มิ.ย. 63
   54,861
  • 2.4 - 3.6 %
  • อัปเดตข้อมูล 30 มิ.ย. 63
   1,188
  • 2.515 - 4.775 %
  • อัปเดตข้อมูล 10 มิ.ย. 63
   7,768
  • ตั้งแต่ 4.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 10 มิ.ย. 63
   16,342
  • 0.59 - 3.78 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   17,809
  • 5.4 - 6.65 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   19,933
  • 4.99 - 6.525 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   142,000
  • 4.245 - 5.745 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 มิ.ย. 63
   47,732
  • 4.29 - 6.78 %
  • อัปเดตข้อมูล 10 มิ.ย. 63
   136,889
  • 2.7 - 4.9 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   48,019
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 5.72 - 7.22 %