• สินเชื่อเงินสด สินเชื่อบ้านแลกเงิน เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 14 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 31 มี.ค. 63
   7,110
  • ตั้งแต่ 4.5 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   31,843
  • 5.37 - 7.87 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   17,050
  • 5.75 - 7 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   19,491
  • 6.92 - 7.15 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   139,978
  • 5.245 - 7.745 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   46,909
  • 4.29 - 5.59 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   135,498
  • 5.75 - 6.75 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   46,968
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 6.37 - 7.87 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   70,470
  • 5.75 - 6.75 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   59,491
  • 5.37 - 5.62 %