• สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ จำนวน 58 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   52,629
  • 2.95 - 4.19 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   206,450
  • 9.99 - 28 %
  • ข้อมูล 5 ก.พ. 63
   1,162
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    -
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 2.95 - 6.5 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   10,976
  • 1.15 - 5.37 %
  • ข้อมูล 5 ก.พ. 63
   7,509
  • ไม่เกิน 28 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   11,566
  • ไม่เกิน 10.87 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   8,497
  • 20 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   49,618
  • 10 - 28 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   39,666
  • 5.62 - 6.12 %