• สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 จำนวน 57 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 8 เม.ย. 63
   53,505
  • 0.5 - 4.11 %
  • อัปเดตข้อมูล 8 เม.ย. 63
   207,556
  • 9.99 - 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 1 เม.ย. 63
   1,132
  • 5.37 - 7.87 %
  • อัปเดตข้อมูล 30 มี.ค. 63
   2,544
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    -
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 2.95 - 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 ก.พ. 63
   13,816
  • 1.15 - 5.37 %
  • อัปเดตข้อมูล 31 มี.ค. 63
   7,769
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 7 ก.พ. 63
   12,045
  • ไม่เกิน 10.87 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 ก.พ. 63
   9,475
  • 20 %
  • อัปเดตข้อมูล 7 ก.พ. 63
   51,340
  • 10 - 28 %