• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อบ้านช่วยได้กสิกรไทย-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) หน้าละ 10 รายการ 5.87% ถึง 6.37% จำนวน 21 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 5 ก.พ. 63
   763
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    -
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 2.95 - 6.5 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   39,569
  • 5.62 - 6.12 %
  • ข้อมูล 5 ก.พ. 63
   38,090
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 3.75 - 6.5 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   16,046
  • 2.99 - 5.85 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   16,724
  • 5.75 - 7 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   125,505
  • 6.875 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   6,308
  • 6.9 - 9.5 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   70,786
  • 6.875 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   7,072
  • 3.99 - 5.75 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   19,127
  • 6.92 - 7.15 %