• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ปี 2563-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 3.75% ถึง 6.75% จำนวน 20 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   4,078
  • 4.72 - 7.22 %
  • อัปเดตข้อมูล 14 ก.ค. 63
   40,056
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 3.25 - 6.15 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 มิ.ย. 63
   17,878
  • 5.4 - 6.65 %
  • อัปเดตข้อมูล 3 ก.ค. 63
   136,167
  • 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 ก.ค. 63
   6,887
  • 6.76 - 8.63 %
  • อัปเดตข้อมูล 3 ก.ค. 63
   85,270
  • 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 ก.ค. 63
   19,984
  • 4.99 - 6.525 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 ก.ค. 63
   24,023
  • 4.495 - 6.995 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 ก.ค. 63
   47,834
  • 4.29 - 6.78 %
  • อัปเดตข้อมูล 8 ก.ค. 63
   137,030
  • 5.4 - 6.65 %