• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์-ธนาคารออมสิน (GSB) หน้าละ 10 รายการ 4.995% ถึง 7.495% จำนวน 18 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   46,678
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 6.37 - 7.87 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   40,305
  • 5.745 - 7.745 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   33,506
  • 7.625 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   70,296
  • 5.75 - 6.75 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   27,447
  • 7 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   162,491
  • ไม่เกิน 6.824 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   109,601
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด สินเชื่อสวัสดิการ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 40.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี, หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  • 5.995 - 7.745 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   232,519
  • 7.5 - 28 %