• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อสวัสดิการ-ธนาคารออมสิน (GSB) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 6.12% ถึง 8.12% จำนวน 7 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   6,995
  • 6.76 - 8.63 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   25,241
  • 8.1 %
  • อัปเดตข้อมูล 5 ส.ค. 63
   59,137
  • 5.7 - 8.7 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   114,583
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด สินเชื่อสวัสดิการ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 40.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี, หลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
  • 5.995 - 7.495 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   143,271
  • 6.245 - 7.995 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   90,717
  • 7.99 - 24.99 %