• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อเงินด่วน A-CASH-ธ.ก.ส. (BAAC) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 6.75% จำนวน 22 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 8 พ.ค. 63
   80,648
  • 6.625 %
  • อัปเดตข้อมูล 21 พ.ค. 63
   2,709
  • 4.845 - 6.345 %
  • อัปเดตข้อมูล 7 พ.ค. 63
   3,283
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    -
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 2.95 - 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 26 พ.ค. 63
   41,185
  • 5.27 - 6.19 %
  • อัปเดตข้อมูล 8 พ.ค. 63
   39,602
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 3.75 - 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 25 พ.ค. 63
   17,550
  • 5.75 - 7 %
  • อัปเดตข้อมูล 8 พ.ค. 63
   133,870
  • 6.625 %
  • อัปเดตข้อมูล 14 พ.ค. 63
   6,727
  • 6.76 - 8.63 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   19,800
  • 6.92 - 7.15 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   23,434
  • 4.62 - 7.12 %