• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคช (Home For Cash)-ธนาคารกรุงศรี (BAY) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 4.95% ถึง 8.6% จำนวน 13 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   55,666
  • 4.95 - 8.6 %
  • ข้อมูล 1 เม.ย. 63
   1,034
  • 5.37 - 7.87 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   31,916
  • 5.37 - 7.87 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   140,098
  • 5.245 - 7.745 %
  • ข้อมูล 7 เม.ย. 63
   24,936
  • 8.35 %
  • ข้อมูล 7 ก.พ. 63
   149,981
  • 4.05 - 8.9 %
  • ข้อมูล 11 ก.พ. 63
   47,006
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน, เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  • 6.37 - 7.87 %
  • ข้อมูล 6 ก.พ. 63
   40,611
  • 5.745 - 7.745 %
  • ข้อมูล 7 เม.ย. 63
   58,343
  • 5.5 - 9 %