• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 1 2.9% ถึง 4.12% จำนวน 9 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 11 พ.ค. 63
   16,094
  • 0.59 - 3.78 %
  • อัปเดตข้อมูล 31 มี.ค. 63
   7,560
  • ตั้งแต่ 4.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 26 พ.ค. 63
   19,905
  • ไม่เกิน 4.47 %
  • อัปเดตข้อมูล 8 พ.ค. 63
   39,615
   • ชื่อสินเชื่อ
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ไม่กำหนด
   • ระยะเวลากู้
    ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
  • 3.75 - 6.5 %
  • อัปเดตข้อมูล 31 มี.ค. 63
   7,306
  • 3.99 - 5.25 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 พ.ค. 63
   150,864
  • 4.05 - 9.4 %
  • อัปเดตข้อมูล 14 พ.ค. 63
   47,479
  • 4.29 - 6.78 %
  • อัปเดตข้อมูล 26 พ.ค. 63
   56,157
  • 4.3 - 8.95 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   122,059
  • 3.88 - 9.5 %