ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)-ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)-ธนาคารออมสิน (GSB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6 - 8 %
Product Highlight
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น เพื่อนำไปใช้ประกอบธุรกิจ หรือซื้อที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินสวนเกษตร

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น เพื่อนำไปใช้ประกอบธุรกิจ หรือซื้อที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินสวนเกษตร
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม ทั้งนี้ การประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ให้อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (เป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร)
คุณสมบัติผู้กู้
:
  • ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
  • มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท ดังนี้
  • เงินกู้ระยะยาว (LT) ไม่เกินวงเงินกู้ตามสัญญาเดิม หรือกรณีเกินวงเงินกู้เดิมได้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  • เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้รวมกันไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่เกิน 15 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท
(เป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร)
ไม่เกิน 10,000,000 บาท 6 - 8 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

เงินกู้ระยะยาว

  • อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.00% ต่อปี

 

เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

  • อัตราดอกเบี้ย MOR + 1.00% ต่อปี
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
14% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1115
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด