ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.79 - 5.058 %
Product Highlight
สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นอัตราดอกเบี้ยต่ำ

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้-Refinance (ไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น)
จุดเด่น
:
สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นอัตราดอกเบี้ยต่ำ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม/คอนโดมิเนียม/อาคารพาณิชย์

ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • ผู้มีสัญชาติไทย และพักอาศัยในประเทศไทย

 • อายุ 21 - 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี
 • อายุงาน
 1. เดือนขึ้นไป * สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. 1 ปีขึ้นไป ** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ เฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก  
 3. (หรือ พนักงาน white collar) ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป
 4. 2 ปีขึ้นไป *** สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ


* อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้
หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
*** ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือ
หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถ ตรวจสอบได้
โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

 

รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ

พนักงานประจำ

 • กรณีกู้เดี่ยว : >15,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม 
 1. กู้หลัก : >10,000 บาทขึ้นไป
 2. กู้รอง : ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 3. กู้หลัก + กู้รอง : >15,000 บาทขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • กรณีกู้เดี่ยว 
 1. กรุงเทพและปริมณฑล* : >30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
 2. ต่างจังหวัด : >20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
 • กรณีมีผู้กู้ร่วม
 1. กู้หลัก : กรุงเทพและปริมณฑล* >30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ ต่างหวัด >20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
 2. กู้รอง : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
 3. กู้หลัก + กู้รอง : กรุงเทพและปริมณฑล* >30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ ต่างหวัด >20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

 

*ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร


วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

 1. ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
 2. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม ยกเว้น อาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้
 3. วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
 4. สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
 5. ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
 6. กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
 7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 8. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน และขอวงเงินเพิ่ม

 1. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
 2. กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
 3. วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 95% (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย) กรณีวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท กรณีวงเงินเกิน 30 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 85% (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
 4. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท
 5. วงเงินที่ขอเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 40% ของราคาประเมินแต่เมื่อรวมส่วนที่รีไฟแนนซ์แล้วสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน
 6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 7. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)
ระยะเวลากู้
:
สุงสุด 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.79 - 5.058 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต
- ปีที่ 1-3 MRR - 5.085%
- ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250%
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.79%
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.881%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 
- ปีที่ 1-3 MRR -4.885%
- ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250%
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.99%
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.937%

อัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

ทางเลือกที่ 1

แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต
- ปีที่ 1-3 MRR -4.985%
- ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250%
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.89%
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.909%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต
- ปีที่ 1-3 MRR -4.685%
- ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250%
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.19%
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.993%

 

ทางเลือกที่ 2

แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต
- ปีที่ 1-3 MRR -4.745% 
- ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250%
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.13%
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.976%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 
- ปีที่ 1-3 MRR -4.445%
- ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250%
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.43%
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.058%

 

กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน และขอวงเงินเพิ่ม
แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต
- ปีที่ 1-3 MRR - 3.885% 
- ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.000%
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.99%
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.393%
แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 
- ปีที่ 1-3 MRR - 3.585%
- ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.000%
*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.29%
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.473%

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
 • MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด