• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.79 - 5.473 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 63
  • 17,084
  จุดเด่น
  สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นอัตราดอกเบี้ยต่ำ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้-Refinance (ไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น)
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม/คอนโดมิเนียม/อาคารพาณิชย์

  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • ผู้มีสัญชาติไทย และพักอาศัยในประเทศไทย

  • อายุ 21 - 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี
  • อายุงาน
  1. เดือนขึ้นไป * สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  2. 1 ปีขึ้นไป ** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ เฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก  
  3. (หรือ พนักงาน white collar) ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป
  4. 2 ปีขึ้นไป *** สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ


  * อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้
  หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
  ** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
  *** ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือ
  หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถ ตรวจสอบได้
  โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

   

  รายละเอียดรายได้ขั้นต่ำ

  พนักงานประจำ

  • กรณีกู้เดี่ยว : >15,000 บาทขึ้นไป
  • กรณีมีผู้กู้ร่วม 
  1. กู้หลัก : >10,000 บาทขึ้นไป
  2. กู้รอง : ไม่กำหนดขั้นต่ำ
  3. กู้หลัก + กู้รอง : >15,000 บาทขึ้นไป

  ประกอบธุรกิจส่วนตัว

  • กรณีกู้เดี่ยว 
  1. กรุงเทพและปริมณฑล* : >30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
  2. ต่างจังหวัด : >20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
  • กรณีมีผู้กู้ร่วม
  1. กู้หลัก : กรุงเทพและปริมณฑล* >30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ ต่างหวัด >20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
  2. กู้รอง : ไม่กำหนดขั้นต่ำ 
  3. กู้หลัก + กู้รอง : กรุงเทพและปริมณฑล* >30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ ต่างหวัด >20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

   

  *ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร


  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

  กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

  1. ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
  2. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม ยกเว้น อาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้
  3. วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
  4. สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
  5. ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
  6. กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
  7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  8. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)

  กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน และขอวงเงินเพิ่ม

  1. ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
  2. กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
  3. วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 95% (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย) กรณีวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท กรณีวงเงินเกิน 30 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 85% (รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
  4. วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท
  5. วงเงินที่ขอเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 40% ของราคาประเมินแต่เมื่อรวมส่วนที่รีไฟแนนซ์แล้วสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน
  6. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  7. ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด (ถ้ามี)
  ระยะเวลากู้
  :
  สุงสุด 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 10,000,000 บาท 2.79 - 5.473 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

  อัตราดอกเบี้ย สำหรับพนักงานประจำรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต
  - ปีที่ 1-3 MRR - 5.085%
  - ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.250%
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.79%
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.881%
  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต 
  - ปีที่ 1-3 MRR - 4.885%
  - ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.250%
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.99%
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.937%

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

  ทางเลือกที่ 1

  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต
  - ปีที่ 1-3 MRR - 4.985%
  - ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.250%
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.89%
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.909%
  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต
  - ปีที่ 1-3 MRR - 4.685%
  - ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.250%
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.19%
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.993%

   

  ทางเลือกที่ 2

  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต
  - ปีที่ 1-3 MRR - 4.745% 
  - ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2.250%
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.13%
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.976%
  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต
  - ปีที่ 1-3 MRR - 4.445%
  - ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.250%
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.43%
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.058%

   

  กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน และขอวงเงินเพิ่ม
  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต
  - ปีที่ 1-3 MRR - 3.885% 
  - ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.000%
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.99%
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.393%
  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต
  - ปีที่ 1-3 MRR - 3.585%
  - ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.000%
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.29%
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.473%

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
  • MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2626-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ก.พ. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด