ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สินเชื่อบัวหลวงพูนผล-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6.25 - 7.25 %
Product Highlight

บริการสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เพื่อการศึกษา หรือ เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล มีหลักประกันที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอิงกับอัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร คานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน กำหนดยอดผ่อนชาระเท่าๆ กันเป็นรายเดือน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงพูนผล

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบัวหลวงพูนผล
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:

บริการสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เพื่อการศึกษา หรือ เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล มีหลักประกันที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอิงกับอัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร คานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน กำหนดยอดผ่อนชาระเท่าๆ กันเป็นรายเดือน

ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)

ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ปลอดภาระ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 6,000,000 บาท
วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 100% ของมูลค่าการใช้จ่าย สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักประกัน และไม่เกิน 6 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
:
36 - 120 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท
(กรณีไม่แสดงรายละเอียดและไม่แนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์)
ไม่เกิน 2,000,000 บาท 7.25 %
ไม่เกิน 6,000,000 บาท 6.25 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีแสดงรายละเอียดและแนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์
    - วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.625% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีไม่แสดงรายละเอียด และไม่แนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์
    - วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน* สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR+0.375% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

*รายได้ต่อเดือน (Gross Income) เป็นรายได้สุทธิก่อนหักภาษี รวมรายได้ประจำอื่นที่ได้รับเป็นจำนวนเงินคงที่เท่ากันทุกเดือน เช่น ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถ ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

(อัตราดอกเบี้ยใช้ในระยะเวลาการสมัครตั้งแต่ 4 ก.ค. - 30 ก.ย. 62)

MRR=6.875% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด 

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:

ท่านที่สมัครบริการคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติในปีแรก เมื่อทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้

ดอกเบี้ยผิดนัด
:
15% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าอากรแสตมป์
:
0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
ค่าสารวจและประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
  1. ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวง
  2. ผู้กู้ที่สมัครบริการคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติในปีแรก เมื่อ
  • ทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปีหรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ หรือ
  • ทำทุนประกันภัยอย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของระยะเวลาในสัญญากู้ (ไม่น้อยกว่า 10 ปี)
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด