• สินเชื่อบัวหลวงพูนผล-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 6 - 7 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.พ. 63
  • 27,762
  จุดเด่น

  บริการสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เพื่อการศึกษา หรือ เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล มีหลักประกันที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอิงกับอัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร คานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน กำหนดยอดผ่อนชาระเท่าๆ กันเป็นรายเดือน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบัวหลวงพูนผล
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :

  บริการสินเชื่อเงินกู้อเนกประสงค์ วัตถุประสงค์เพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เพื่อการศึกษา หรือ เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล มีหลักประกันที่เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองเป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวอิงกับอัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร คานวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน กำหนดยอดผ่อนชาระเท่าๆ กันเป็นรายเดือน

  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  รายละเอียดหลักประกัน
  :

  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย (ยกเว้นหลักประกันประเภทที่ดินเปล่า/สิทธิการเช่า)

  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ค้ำประกันที่ปลอดภาระ
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 6,000,000 บาท
  วงเงินสินเชื่อ สูงสุด 100% ของมูลค่าการใช้จ่าย สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักประกัน และไม่เกิน 6 ล้านบาท
  ระยะเวลากู้
  :
  36 - 120 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท
  (กรณีไม่แสดงรายละเอียดและไม่แนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์)
  ไม่เกิน 2,000,000 บาท 7 %
  ไม่เกิน 6,000,000 บาท 6 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีแสดงรายละเอียดและแนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์
   - วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 6 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR-0.625% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีไม่แสดงรายละเอียด และไม่แนบเอกสารประกอบวัตถุประสงค์
   - วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ต่อเดือน* สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR+0.375% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

  *รายได้ต่อเดือน (Gross Income) เป็นรายได้สุทธิก่อนหักภาษี รวมรายได้ประจำอื่นที่ได้รับเป็นจำนวนเงินคงที่เท่ากันทุกเดือน เช่น ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถ ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ

  (อัตราดอกเบี้ยใช้ในระยะเวลาการสมัครตั้งแต่ 6 ม.ค. - 31 มี.ค. 63)

  MRR=6.625% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด 

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :

  ท่านที่สมัครบริการคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติในปีแรก เมื่อทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้

  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  15% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่มีค่าธรรมเนียม
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  ค่าสารวจและประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท (ไม่รวม VAT)
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  1. ผู้กู้ต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อบ้านบัวหลวง
  2. ผู้กู้ที่สมัครบริการคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติในปีแรก เมื่อ
  • ทำทุนประกันภัยเต็มวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 10 ปีหรือเท่ากับระยะเวลาในสัญญากู้ หรือ
  • ทำทุนประกันภัยอย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกันภัยอย่างน้อย 70% ของระยะเวลาในสัญญากู้ (ไม่น้อยกว่า 10 ปี)
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1333
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  11 ก.พ. 63
  แนะนำสินเชื่อเงินสด