ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์-ธนาคารออมสิน (GSB)

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์-ธนาคารออมสิน (GSB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ไม่เกิน 6.824 %
Product Highlight

เพิ่มสีสันให้กับชีวิตด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สินเชื่ออนเกประสงค์ ผ่อนชำระยาวนาน 10 ปี ที่ช่วยเพิ่มสีสันให้ชีวิตสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่อการแต่งงาน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:

เพิ่มสีสันให้กับชีวิตด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สินเชื่ออนเกประสงค์ ผ่อนชำระยาวนาน 10 ปี ที่ช่วยเพิ่มสีสันให้ชีวิตสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่อการแต่งงาน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว

ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
กรณีใช้สลากออมสินพิเศษ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 1. เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 2. อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก
 3. ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ
 4. ไม่เป็นของผู้เยาว์ ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอเงิกู้โดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน
 5. ใช้ทั้งฉบับ หรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
 6. กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงจำนวนเงินให้กู้
 7. ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร
กรณีใช้สมุดเงินฝากออมสิน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
 1. เป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 2. ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 3. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอนให้ถือเงินฝากประเภทนั้นๆ และเงินฝากเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี
 4. มอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถทำนิติกรรมได้
 2. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาท
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน ไม่เกิน 6.824 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
สำหรับผู้กู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ทั้งประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา และหรือประเภทเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD)
- กรณีใช้สมุดฝากเงินออมสินค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดที่คิดให้กับผู้ฝากทั่วไปของแต่ละประเภทที่นำมาเป็นหลักประกันบวกเพิ่มร้อยละ 2.00 ต่อปี
กรณีใช้สสลากออมสินพิเศษค้ำประกัน ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราที่กำหนดไว้ : อัตราดอกเบี้ย 3.988 - 6.824% ต่อปี แล้วแต่จำนวนงวดหรือระยะเวลาการผ่อนชำระ
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
14% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
ระยะเวลาชำระเงินกู้ ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ในกรณีใช้สลากออมสินพิเศษเป็นหลักประกัน ระยะเวลาการชำระเงินกู้ต้องไม่เกินอายุของสลากที่เหลืออยู่
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  1115, 0-2299-8000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
9 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด