สมัคร CardX SPEEDY CASH วันนี้ รับวงเงินสดพร้อมใช้ 24 ชม. พร้อมรับกระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท

icon 18 เม.ย. 67 icon 212
ระยะเวลา 01 เม.ย. 30 มิ.ย. 67
สมัคร CardX SPEEDY CASH วันนี้ รับวงเงินสดพร้อมใช้ 24 ชม. ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี และฟรีค่าธรรมเนียมกดเงินสด พร้อมรับกระเป๋าเดินทาง Navy Blue Explorer ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท*
 
บัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH เงินสดพร้อมใช้ ผ่อนสินค้าได้ สมัครง่ายทุกอาชีพ*
 • เงินสดพร้อมใช้ เบิกได้ทันใจ 24 ชม.
 • สมัครง่าย ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ ผู้ค้ำประกัน
 • ไม่ใช้วงเงิน ไม่เสียดอกเบี้ย
 • วงเงินสูงสุด 1.5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • เบิกถอนเงินจากตู้ ATM Pool ได้ทั่วประเทศ
 • ผ่อนสินค้า 0% นาน 36 เดือน ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ
 • กดเงินแบบไม่ใช้บัตรผ่านตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์
 • คืนเบาๆ จ่ายขั้นต่ำ 3% ของยอดสินเชื่อคงค้าง
 
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 30 มิ.ย. 67
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับกระเป๋าล้อลาก Navy Blue Explorer ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ :
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารายใหม่ที่สมัครบัตร CardX SPEEDY CASH ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยตนเอง (ไม่มีรหัสพนักงานขาย/ผู้แนะนำ) พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดรายการบัตรกดเงินสดผ่านอีเมล (e-Statement) และได้รับอนุมัติบัตร ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2567 และสมัครเลือกรูปแบบการชำระเงินเป็น บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร รับกระเป๋าล้อลาก Navy Blue Explorer ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบ
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตร CardX SPEEDY CASH หรือเคยมีแต่ยกเลิกบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ยกเลิกจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติบัตรใหม่ 
 • จำกัดสิทธิ์ รับกระเป๋าล้อลาก Navy Blue Explorer ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท จำนวน 1 ใบต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • ผู้สมัครบัตร CardX SPEEDY CASH เมื่อได้รับอนุมัติบัตรแล้ว จะต้องทำการเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินจากเงินสด เป็น บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านทางแอปพลิเคชัน CardX ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติบัตร จึงจะได้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติบัตรและทำรายการครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด บริษัทจะจัดส่งกระเป๋าล้อลาก Navy Blue Explorer  ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของรอบบัญชีที่มีการสมัครบริการครบตามเงื่อนไข ผ่านทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของผู้ถือบัตรที่ได้ให้ไว้กับบริษัทตอนสมัคร  
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรของบริษัท ผู้ถือบัตรต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรของบริษัท อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่บริษัทเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและบริษัทมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3 % สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่บริษัท ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระเพื่อปิดยอดแบ่งจ่ายที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าผ่านทาง ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินตามจำนวนแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด
 • กรณีของรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายหมด หรือบริษัทผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายเปลี่ยนรุ่นการผลิต/จำหน่าย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทดแทนด้วยของรางวัลอื่นที่มีคุณภาพและราคาเทียบเท่ากัน โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 • บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง ล่าช้า และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 
 • ผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH ให้บริการโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX เช่นเดียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการลูกค้าคาร์ดเอกซ์ โทร. 1468 หรือเว็บไซต์ www.cardx.co.th
 
ดูรายละเอียดบัตรกดเงินสด CardX Speedy CASH
 
ดูสินเชื่อทั้งหมดของคาร์ดเอ็กซ์
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรกดเงินสด CardX SPEEDY CASH โปรโมชัน CardX โปรโมชันสินเชื่อเงินสด 2567 โปรโมชันสมัครบัตร


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)