ร้อนเงินแค่ไหน...ก็ผ่อนชิลล์ ชิลล์ ลูกค้าใหม่ สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช พิเศษ ดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน นาน 3 เดือน

icon 8 พ.ค. 66 icon 4,954
ระยะเวลา 01 เม.ย. 31 พ.ค. 66
ร้อนเงินแค่ไหน...ก็ผ่อนชิลล์ ชิลล์ 
 
ลูกค้าใหม่ สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช พิเศษ ดอกเบี้ย 0% ต่อเดือน นาน 3 เดือน
 • ลูกค้าใหม่ สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช คู่กับบริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill)
 • โอนวงเงินจากบัตร ทีทีบี แฟลช เข้าบัญชี
 • เลือกชำระคืนเป็นรายงวดเท่ากัน ได้สูงสุด 60 เดือน เงินเข้าบัญชีทันทีหลังอนุมัติบัตร ไม่ต้องรอบัตรส่งไปถึง
 • คุ้มยิ่งขึ้น รับเครดิตเงินคืนอีก 100 บาท ต่อบัญชีสินเชื่อ เมื่อสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติและใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ (eStatement)
 • หรือ หลังจากได้รับ และเปิดใช้บัตรแล้ว ใช้บริการกดเงินสดทันที (cash advance) ที่ตู้ ATM หรือ เงินสดสั่งได้ (cash transfer) ผ่านแอป ttb touch รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพียง 4.99% ต่อปี นาน 4 เดือน จากอัตราดอกเบี้ยปกติ 25% ต่อปี
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 31 พ.ค. 66

เงื่อนไขแคมเปญ : สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช และใช้บริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) ณ วันที่สมัครบัตร
 1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช พร้อมสมัครใช้บริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) ในวันที่สมัคร โดยผู้สมัครต้องไม่เคยถือบัตรกดเงินสด ttb flash หรือ TMB Flash หรือ บัตรกดเงินสด TMB Ready Cash หรือบัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus มาก่อน
 2. บริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) คือการโอนเงินจากวงเงินคงเหลือของบัตรกดเงินสด ttb flash ไปยังบัญชีเงินฝากของลูกค้า ซึ่งอาจเป็นบัญชีออมทรัพย์ของ ttb หรือบัญชีต่างธนาคารก็ได้ โดยกำหนดการชำระคืนเป็นงวด ๆ เท่ากันทุกเดือน ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน และคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
 3. บริการเงินสดผ่อนชิลล์ ชิลล์ (cash chill chill) จะต้องทำรายการขั้นต่ำ 5,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระ: 6, 12 ,24 ,36 ,48 ,60 เดือน โดยผ่อนชำระเท่าๆ กันทุกเดือน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี ในเดือนที่ 1 – เดือนที่ 3 และ เดือนที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยปรับเป็น 22.00% ต่อปี
 4. กรณีลูกค้าสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ทีทีบี (ttb direct debit) และสมัครบริการใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ (eStatement) พร้อมกับการสมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช จะได้รับเครดิตเงินคืน (Cash Back) เข้าบัญชีสินเชื่อบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช จำนวน 100 บาทต่อบัญชีสินเชื่อ
 5. ธนาคารจะทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อให้แก่ลูกค้า ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของรอบบัญชีที่มีการทำรายการครบตามเงื่อนไข การคำนวณดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
  - เดือนที่ 1 - เดือนที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี
  - ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี
 6. หากลูกค้าชำระค่างวดเกินกว่ายอดผ่อนชำระที่กำหนดไว้ ค่างวดจำนวนเงินที่ชำระไว้เกินจะไม่ถูกนำไปมาตัดชำระหนี้เงินต้น แต่จะถูกตั้งพักค้างไว้สำหรับชำระค่างวดในรอบบัญชีถัดไป ณ วันที่ถึงกำหนดชำระของค่างวดรอบบัญชีถัดไป
 7. หากลูกค้าไม่ชำระค่างวด หรือชำระไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่ธนาคารเรียกเก็บ ธนาคารมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับการชำระหนี้ล่าช้า ในอัตราที่ธนาคารกำหนดโดยลูกค้าจะต้องชำระค่างวดส่วนที่ขาดพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด เบี้ยปรับ และ/หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ในงวดสุดท้ายของการผ่อนชำระหนี้
 8. รอบระยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยจะอ้างอิงตามรอบระยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยเดิม ดังนั้นในกรณีลูกค้าได้รับเงินกู้ที่เบิกใช้ใหม่ดังกล่าว ไม่ตรงตามรอบระยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยเดิมของบัตร อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่เบิกใช้ใหม่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะถูกนำไปรวมกับจำนวนเงินผ่อนชำระในงวดสุดท้ายของการผ่อนชำระหนี้
 9. จำนวนเงินผ่อนชำระในแต่ละเดือน ได้แก่ เงินต้นและดอกเบี้ย และอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมและภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งจะถูกเรียกเก็บผ่านบัญชีบัตรกดเงินสด ttb flash ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาสินเชื่อตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยดอกเบี้ยสำหรับรอบบัญชีแรกจะคำนวณจากวันที่ท่านได้รับเงินโอนเข้าบัญชีจนถึงวันสรุปรายการสินเชื่อ cash chill chill ในรอบบัญชีถัดไป ดอกเบี้ยในรอบบัญชีถัดไปจะคำนวณจากยอดสินเชื่อคงค้างซึ่งขึ้นอยู่กับการชำระเงินของท่าน
 10. ลูกค้าสามารถชำระหนี้เพื่อปิดยอดก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสินเชื่อ cash chill chill ได้ทุกเมื่อ แต่ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้ามาที่ ttb contact center หมายเลขโทรศัพท์ 1428 ก่อนทุกครั้ง เพื่อยืนยันการปิดยอดก่อนครบกำหนดและชำระเงินที่คงค้างทั้งหมดพร้อมค่าปรับ (ถ้ามี) ให้แก่ธนาคาร
เงื่อนไขแคมเปญ : สมัครบัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช และกดเงินสดหรือทำรายการ (cash advance) หลังจากอนุมัติบัตร
 1. ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่สมัคร และได้รับอนุมัติบัตรกดเงินสด ttb flash ในระยะเวลาที่กำหนด จะมีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอกดเงินสดดอกเบี้ยพิเศษ 4.99% ต่อปี ตามช่วงเวลา ดังนี้
  - ระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ 1 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 >> ระยะเวลาที่ได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 4.99% ต่อปี 1 เม.ย. 66 – 31 ก.ค. 66
  - ระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติ 1 พ.ค. 66 – 31 พ.ค. 66 >> ระยะเวลาที่ได้รับดอกเบี้ยพิเศษ 4.99% ต่อปี  1 พ.ค. 66 – 31 ส.ค. 66
 2. การคำนวณอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4.99% ต่อปี ของลูกค้าแต่ละราย ต้องเป็นการใช้บริการเงินสดกดทันที (cash advance) ผ่านตู้ ATM และ/หรือ ทำรายการ ผ่าน ttb touch ภายในระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ตามตารางเท่านั้น และอาจมีจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ในรอบบัญชีแรกไม่ครบ 30 วันขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับอนุมัติ และวันที่สรุปรอบบัญชีของลูกค้าแต่ละรายเป็นสำคัญ
 3. หลังจากสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษครบตามระยะเวลาที่กำหนด อัตราดอกเบี้ยในรอบบัญชีถัดจากเดือนที่ครบกำหนด จะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศธนาคาร ซึ่ง ณ ปัจจุบัน อยู่ที่อัตรา 25% ต่อปี โดยคำนวนตามจำนวนเงินที่เบิกใช้ หรือจำนวนเงินคงค้างในแต่ละรอบบัญชี
 4. จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงสภาพสมาชิกสถานะบัญชีปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารโดยลูกค้าจะต้องชำระหนี้ขั้นต่ำ และยอดเงินคงค้างชำระภายในวันครบกำหนดในใบแจ้งหนี้ของทุกเดือน มิเช่นนั้นจะถือว่าลูกค้าผิดนัดชำระ และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุในใบแจ้งหนี้ ให้ถือว่าสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ลูกค้าได้รับเป็นอันสิ้นสุด โดยธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศธนาคาร ณ ขณะนั้น ในรอบบัญชีถัดไปโดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากใบแจ้งยอดบัญชี
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด ทอนเงินคืน หรือเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1428 หรือเว็บไซต์ www.ttbbank.com
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช โปรโมชันสินเชื่อ 2566 โปรโมชันสมัครบัตรกดเงินสด


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)