รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

กดเงินไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์กับอิออนยัวร์แคช รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท

3 ต.ค. 65 184
ระยะเวลา 01 ต.ค. 31 ต.ค. 65
เมื่อใช้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านสินเชื่อยัวร์แคชโดยไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) โอนวงเงินยัวร์แคช หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท

บัตรที่ร่วมรายการ : บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ

สถานที่ : ตู้เอทีเอ็มอิออนและตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ การโอนวงเงินเข้า บัญชีพร้อมเพย์
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 31 ต.ค. 65 
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท, บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ สินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช และสินเชื่อดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ และบัตรสมาชิกอิออน, ("บัตรสมาชิกฯ") ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อใช้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านสินเชื่อยัวร์แคชโดยไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) โอนวงเงินยัวร์แคช หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ที่ออกโดยบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม -31 ตุลาคม 2565
 2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS ผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์ DTAC, AIS และ TrueMove H เท่านั้น โดยพิมพ์ YC1 ตามด้วยเลขที่บัตรสมาชิกฯ 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 และได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (1 ครั้ง / บัตร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ หรือลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th (ไม่เสียค่าบริการ) หรือลงทะเบียนผ่าน AEON THAI MOBILE Application (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้โปรดเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ 
 3. รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอด เบิกถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ดังนี้
  - เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 10,000 – 49,999 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  - เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 50,000-149,999 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  - เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3,500 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  ** จำกัดยอดเครดิตเงินคืนไม่เกิน 3,500 บาท ต่อท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 4. บริษัทฯ จะคำนวณการให้เครดิตเงินคืน จากยอดการเบิกถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
  - ยอดสะสมที่เกิดขึ้นในช่วง วันที่ 1 ตุลาคม -31 ตุลาคม 2565เท่านั้น
  - ยอดเบิกถอนเงินสด โดยไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) ที่ ตู้เอทีเอ็มอิออนและตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ
  - การโอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หมายเหตุ: วงเงินเบิกถอนเงินสด/โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ยอดที่ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินสดได้ ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัญชี โดยวงเงินสำหรับเบิกถอนเงินสด/โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงิน)
 5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการ เบิกถอนเงินสดโดยไม่ใช้บัตร(ผ่านการสแกน QR CODE) หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เท่านั้น ลูกค้าที่ทำรายการโดยใช้บัตร และ/หรือ บริการ อิออน แฮปปี้ เพย์ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช โดยใช้บัตรและการแสกน QR CODE ไม่สามารถรวมยอดกับการใช้บริการเบิกถอนเงินสด ผ่านรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 6. การโอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์มีค่าบริการ 5 บาท/การทำรายการ 1 ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 7. บริษัทฯ จะทำการคำนวณเครดิตเงินคืนให้กับบัตรที่ทำการลงทะเบียน ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรสมาชิกฯ และมีการลงทะเบียนมากกว่า 1 ใบ บริษัทฯ จะให้เครดิตเงินคืนแก่ผู้ถือบัตรสมาชิกฯ เพียงใบเดียวเท่านั้น ตามประเภทบัตรสมาชิกฯ ที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้ามา หรือตามลำดับหมายเลขบัตรสมาชิกฯ ดังนี้ บัตรสมาชิกอิออน หรือ สินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท, บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ และสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช-เอ
 8. บริษัทฯ จะดำเนินการให้เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ภายใน 120 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสมาชิกต้องมียอดเงินคงค้างในบัญชีรวมของวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ที่ระบุในใบแจ้งหนี้ในรอบบัญชี 2 ธันวาคม 2565 ดังนี้
  8.1 ยอดสะสมตั้งแต่ 10,000 - 49,999 บาท ต้องมียอดคงค้างในบัญชี 5,000 บาทขึ้นไป
  8.2 ยอดสะสมตั้งแต่ 50,000 – 149,999 บาท ต้องมียอดคงค้างในบัญชี 40,000 บาทขึ้นไป
  8.3 ยอดสะสมตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป ต้องมียอดคงค้างในบัญชี 100,000 บาทขึ้นไป
 9. ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ทำการให้เครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ หากลูกค้าทำการชำระยอดปิดบัญชีที่เกิดจากยอดสะสมในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย หรือการได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการอื่นๆ การชำระเงินเกินบัญชี ทำให้มียอดคงค้างในบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด (โดยยอดคงค้าง ข้อ 8.1, 8.2 และ 8.3 ต้องไม่ต่ำกว่ายอดคงค้างที่กำหนดโดยนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 - 2 ธันวาคม 2565 หรือในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขเครดิตเงินคืนข้อใดข้อหนึ่ง
 10. ในกรณีที่มีการปรับปรุงบัญชี ยอดเงินคงค้างในบัญชีรวมของวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ที่ระบุในใบแจ้งหนี้ในรอบบัญชี 2 ธันวาคม 2565 ทางบริษัทฯ ยึดจากใบแจ้งหนี้จากการปรับปรุงบัญชีล่าสุดเท่านั้น
 11. ทั้งนี้การคำนวณยอดสะสม ไม่รวมรายการใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรต่างๆ ค่าปรับ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ 
 12. ยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งการชำระเงินของผู้ถือบัตรสมาชิกฯ ในรอบบัญชีถัดไป 
 13. บริษัทฯ จะทำการให้เครดิตเงินคืนตามยอดเงินคงค้างที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยอดเงินค้างชำระเพื่อรับเครดิตเงินคืนในยอดคงค้างถัดไป
 14. กรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือได้รับเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2566
 15. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข วิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 16. เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรสมาชิกฯ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
 17. ยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้อีก 
 18. ผู้ถือบัตรสมาชิกฯ ต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
 19. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิกฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้ (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ หรือสินเชื่อเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ (2) ใช้บัตรสมาชิกฯ หรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด (3) ใช้บัตรสมาชิกฯ หรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรสมาชิกฯ ขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
 20. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของบริษัทฯ หรือผ่านทาง www.aeon.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123 หรือทางเว็บไซต์ www.aeon.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นสินเชื่อ กดเงินไม่ใช้บัตร โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,500 บาท อิออนยัวร์แคช อิออน โปรโมชั่นสินเชื่ออิออน


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)