รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เติมเต็มทุกความสุขเรื่องบ้าน ผ่อนสบาย 0% นาน 18 เดือน* กับบัตรกดเงินสด Speedy Cash

12 พ.ค. 65 97
ระยะเวลา 01 พ.ค. 30 พ.ค. 65
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ของธนาคารไทยพาณิชย์ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) ที่ร้าน SB Design Square ทุกสาขา รับสิทธิ์แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 18 เดือน

ต่อที่ 1  เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 18 เดือน
 
ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป รับสิทธิ์ผ่อนชำระ
ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป 10 เดือน
ตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป 15 เดือน
ตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไป 18 เดือน
 
ต่อที่ 2  รับเครดิตเงินคืนเมื่อมีการผ่อนชำระตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป และมียอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิป ดังนี้
 
ยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 20,000 – 39,999 บาท 500 บาท
ตั้งแต่ 40,000 - 59,999 บาท 800 บาท
ตั้งแต่ 60,000 - 99,999 บาท 1,200 บาท
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป 1,800 บาท

โดยผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อหมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร Speedy Cash ที่ทำรายการใช้จ่ายตามเงื่อนไขภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะสามารถตรวจสอบรายการเครดิตเงินคืนดังกล่าวได้ในใบแจ้งยอดรายการบัตร Speedy Cash (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 มิ.ย. 65
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
  • สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้จากพนักงานที่ให้บริการ ณ จุดขายของ SB Design Square ก่อนทำรายการ
  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • การแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัด (คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3% สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
  • กรณีที่ผู้ถือบัตรมีความประสงค์จะชำระเพื่อปิดยอดแบ่งชำระที่เหลือทั้งหมดก่อนครบกำหนดผ่อนชำระ ผู้ถือบัตรจะต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าผ่านทาง SCB Call Center โทร. 02-777-7777 ก่อนวันครบกำหนดชำระ โดยผู้ถือบัตรจะต้องชำระเงินตามจำนวนแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมด
  • ธนาคาร และ SB Design Square ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ SB Design Square เป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรกดเงินสด speedy cash (สินเชื่อหมุนเวียนสปีดี้แคช) บัตรกดเงินสด speedy cash สมัครบัตรกดเงินสด speedy cash ผ่อนสบาย 0% นาน 18 เดือน รับเครดิตเงินคืน sb design square
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ