รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

กดเงิน ผ่อนชำระไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) โอนวงเงินยัวร์แคช หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ กับอิออนยัวร์แคช รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

11 ม.ค. 65 279
ระยะเวลา 01 ม.ค. 31 ม.ค. 65
 • ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565
 • บัตรที่ร่วมรายการ :  บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ สินเชื่อดิจิตอลยัวร์ แคชและ สินเชื่อดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ
 • สถานที่ : ตู้เอทีเอ็มอิออนและตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ, ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการ AEON Happy Pay (อิออน แฮปปีเพย์), การโอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท, บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ สินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช และสินเชื่อดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ (บัตรสมาชิกฯ) ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อใช้บริการเบิกถอนเงินสดผ่านสินเชื่อยัวร์แคชโดยไม่ใช้บัตร ใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการโดยไม่ใช้บัตร โอนวงเงินยัวร์แคช หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS ผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์ DTAC, AIS และ TrueMove H เท่านั้น โดยพิมพ์ JPP ตามด้วยเลขที่บัตรสมาชิกฯ 16 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 และได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (1 ครั้ง / บัตร / รายการส่งเสริมการขาย) ค่าบริการ 3 บาท/ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือลงทะเบียนผ่าน www.aeon.co.th (ไม่เสียค่าบริการ) หรือลงทะเบียนผ่าน AEON THAI MOBILE Application (ไม่เสียค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้โปรดเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอ
 • รับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอด เบิกถอนเงินสด ผ่อนชำระสินค้า (AEON Happy Pay) โดยไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) โอนวงเงินยัวร์แคช และ/หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ดังนี้
  - เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 10,000 - 49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 500 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  - เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  - เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • บริษัทฯ จะคำนวณการให้เครดิตเงินคืน จากยอดการเบิกถอนเงินสด ผ่อนชำระสินค้า (AEON Happy Pay) โดยไม่ใช้บัตร โอนวงเงินยัวร์แคช หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
  - ยอดสะสมที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565 เท่านั้น
  - ยอดใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช โดยไม่ใช้บัตร (สแกนผ่าน QR CODE กับเครื่อง EDC ของร้านค้าสมาชิกอิออนเท่านั้น)
  - ยอดเบิกถอนเงินสด โดยไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE) ที่ ตู้เอทีเอ็มอิออนและตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย
  - การโอนวงเงินยัวร์แคช
  - การโอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หมายเหตุ: วงเงินเบิกถอนเงินสด/โอนวงเงินเป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ ยอดที่ผู้ถือบัตรสามารถเบิกถอนเงินสดได้ ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในบัญชี โดยวงเงินสำหรับเบิกถอนเงินสด/โอนวงเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงิน)
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงืนคืน เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการ เบิกถอนเงินสด ผ่อนชำระสินค้า โดยไม่ใช้บัตร(ผ่านการสแกน QR CODE) โอนวงเงินยัวร์แคช และ/หรือ โอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เท่านั้น ลูกค้าที่ทำรายการโดยใช้บัตร ไม่สามารถรวมยอดกับการใช้บริการเบิกถอนเงินสด และ/หรือผ่อนชำระสินค้า (AEON Happy Pay) ผ่านรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • การโอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์มีค่าบริการ 5 บาท/การทำรายการ 1 ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • บริษัทฯ จะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรที่ทำการลงทะเบียน ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรสมาชิกฯ และมีการลงทะเบียนมากกว่า 1 ใบ บริษัทฯ จะให้เครดิตเงินคืนแก่ผู้ถือบัตรสมาชิกฯ เพียงใบเดียวเท่านั้น ตามประเภทบัตรสมาชิกฯ ที่ลูกค้าลงทะเบียนเข้ามา หรือตามลำดับหมายเลขบัตรสมาชิกฯ ดังนี้ บัตรสมาชิกอิออน หรือ สินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช, บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท, บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ และสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช-เอ
 • บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ ภายใน 120 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยสมาชิกต้องมียอดเงินคงค้างในบัญชีรวมของวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ที่ระบุในใบแจ้งหนี้ในรอบบัญชี 2 มีนาคม 2565 ดังนี้
  - เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 10,000 - 49,999 บาท / ต้องมียอดคงค้างในบัญชี 5,000 บาท ขึ้นไป
  - เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 50,000 - 99,999 บาท / ต้องมียอดคงค้างในบัญชี 20,000 บาทขึ้นไป
  - เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 100,000 บาท / ต้องมียอดคงค้างในบัญชี 50,000 บาทขึ้นไป
 • ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่ทำการให้เครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้ หากลูกค้าทำการชำระยอดปิดบัญชี ที่เกิดจากยอดสะสมในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย หรือมียอดคงค้างในบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด (โดยยอดคงค้างตาม ข้อ 8 ต้องไม่ต่ำกว่ายอดคงค้างที่กำหนดโดยนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย 31 มกราคม 2565 - 2 มีนาคม 2565) หรือในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขเครดิตเงินคืนข้อใดข้อหนึ่ง
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย กดเงิน ผ่อนชำระไม่ใช้บัตร (สแกน QR CODE)โอนวงเงินยัวร์แคช หรือโอนวงเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ กับอิออนยัวร์แคช รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ทั้งนี้การคำนวณยอดสะสม ไม่รวมรายการใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอากรต่างๆ ค่าปรับ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ
 • ยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งการชำระเงินของผู้ถือบัตรสมาชิกฯ ในรอบบัญชีถัดไป
 • บริษัทฯ จะทำการให้เครดิตเงินคืนตามยอดเงินคงค้างที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงยอดเงินค้างชำระเพื่อรับเครดิตเงินคืนในยอดคงค้างถัดไป
 • กรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือได้รับเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2565
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข วิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรสมาชิกฯ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
 • ยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว จะไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้อีก
 • ผู้ถือบัตรสมาชิกฯ ต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ถือบัตรสมาชิกฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีบัตรสมาชิกฯ หรือสินเชื่อเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
  (2) ใช้บัตรสมาชิกฯ หรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  (3) ใช้บัตรสมาชิกฯ หรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรสมาชิกฯ ขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของบริษัทฯ หรือผ่านทาง www.aeon.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
แท็กที่เกี่ยวข้อง อิออนยัวร์แคช รับเครดิตเงินคืน cash back สมัครบัตร สมัครสินเชื่อ สมัครออนไลน์
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)