รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ผ่อนเบาใจ ไม่เดือดร้อนกระเป๋าตังค์ ใช้บัตร Speedy Cash ที่ Jaymart

10 ม.ค. 65 34
ระยะเวลา 01 ม.ค. 31 มี.ค. 65
ช้อปมือถือใหม่ ผ่อนเบาใจ ที่ Jaymart 0% สูงสุด 36 เดือน* หรือ รับเครดิตเงินคืน 3%
 
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ทุกประเภทของธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อแบ่งชำระสินค้าที่ร่วมรายการผ่านบัตร Speedy Cash ที่ร้าน Jaymart เลือกรับสิทธิพิเศษดังนี้
 
 1. รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 36 เดือน เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 10,800 บาทขึ้นไป
 2. รับสิทธิ์แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% และ รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ดังนี้
 • ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป และแบ่งชำระ 10 เดือน
 • ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไป และแบ่งชำระ 18 เดือน
 • ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 7,200 บาทขึ้นไป และแบ่งชำระ 24 เดือน
 • ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตั้งแต่ 10,800 บาทขึ้นไป และแบ่งชำระ 36 เดือน
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ทุกประเภทของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มี.ค. 65
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ทุกประเภทของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt ที่มีหมายเลขบัตร 777777xx xxxxxxxx ("ผู้ถือบัตร") เมื่อแบ่งชำระสินค้าที่ร่วมรายการผ่านบัตร Speedy Cash ที่ร้าน Jaymart ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการใช้บัตร Speedy Cash (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้จากพนักงานในร้าน Jaymart ที่ให้บริการ ณ จุดขาย ก่อนทำรายการ
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ และไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ผู้ถือบัตรต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร และปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรของธนาคาร อยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์
 • การแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการแบ่งชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการแบ่งชำระครบถ้วน ถือเป็นการผิดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งชำระคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด (คิดจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3 % สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้(ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามที่ธนาคาร ประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น
 • ธนาคาร และ ร้าน Jaymart ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ/ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ ร้าน Jaymart เป็นที่สุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 
ดูรายละเอียดบัตรกดเงินสด Speedy Cash (สินเชื่อหมุนเวียนสปีดี้แคช) ธนาคารไทยพาณิชย์
 
ดูสินเชื่อเงินสดธนาคารไทยพาณิชย์ทั้งหมด
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรกดเงินสด speedy cash jaymart ผ่อนมือถือที่ jay mart แบ่งชำระ 0% รับเครดิตเงินคืน scb speedy cash
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ