รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN ปีใหม่..รวบหนี้บัตร ผ่อนสบาย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี*

6 ม.ค. 65 70
ระยะเวลา 01 ม.ค. 31 มี.ค. 65
สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN เริ่มชีวิตใหม่ ไร้หนี้หนัก
 
รวบหนี้วันนี้... รับฟรี กระเป๋าล้อลาก Red Champagne มูลค่า 8,500 บาท ขนาด 28 นิ้ว จำนวน 1 ใบ เมื่อมียอดเบิกใช้เงินกู้ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันนี้ - 31 มีนาคม 2565
 
 
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าที่สมัครบริการโอนยอดหนี้ 9.99% ต่อปี* นาน 12 เดือน
 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงิน ระหว่างวันนี้ - 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น**
 
อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan
 
 
*อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคลของธนาคารอื่น
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ที่ได้รับอนุมัติวงเงินและเบิกจ่ายสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มี.ค. 65
 
บริการสินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan
เงื่อนไขการรับกระเป๋าเดินทาง Red Champagne by MICHEL KLEIN ขนาด 28 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 8,500 บาท
 
 • สำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ที่สมัครผ่านช่องทาง บูธ SCB M ภายในห้างฯ ในเครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป หรือ สมัครผ่านช่องทางตามสื่อประชาสัมพันธ์ที่กำหนดเท่านั้น และได้รับอนุมัติวงเงินและเบิกจ่ายสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 จะได้รับกระเป๋าเดินทาง Red Champagne by MICHEL KLEIN ขนาด 28 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 8,500 บาท โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารของลูกค้าที่ได้ให้ไว้กับธนาคารตอนสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 • ได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565
 • ได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 จะได้รับกระเป๋า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้ารายใหม่ที่ยังไม่เคยมีสินเชื่อบุคคล Speedy Loan หรือปิดบัญชีเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วันนับจากวันที่ปิดบัญชีวงเงินกู้จนถึงวันที่ได้รับอนุมัติวงเงินใหม่ ทั้งนี้ลูกค้าจะได้รับของกำนัล จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 บัญชีเงินกู้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ และสิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ลูกค้าที่ได้รับของกำนัล ต้องยังคงสถานะเป็นลูกค้า สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ของธนาคาร ณ วันที่จัดส่งของกำนัล และมีสถานะเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของธนาคารและปฎิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นลูกค้า สินเชื่อบุคคล Speedy Loan ของธนาคาร
 • กรณีของกำนัลหมดหรือเปลี่ยนรุ่นจากบริษัท ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายธนาคารขอสงวนสิทธิ ที่จะทดแทนด้วยของกำนัลอื่นที่มีคุณภาพ และราคาเทียบเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆ หรือสินเชื่อบุคคลอื่นๆ
เงื่อนไขบริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิตสถาบันการเงินอื่น หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่น
 
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อบุคคล Speedy Loan บริการโอนยอดหนี้ฯ เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และ สมัครใช้บริการโอนยอดหนี้ของบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่น โดยวงเงินที่อนุมัติอาจน้อยกว่ายอดหนี้ที่ท่านต้องการโอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ธนาคารกำหนด
 • วงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มียอดสินเชื่อคงเหลือในแต่ละบัญชีที่ต้องการโอนหนี้ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อบัญชี และโอนยอดสินเชื่อคงค้างได้สูงสุด 5 บัญชี โดยแนบสำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือ สินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงินอื่นที่ต้องการปิดยอดฉบับล่าสุด (ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน) มาประกอบการพิจารณา
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคล Speedy Loan และบริการโอนยอดหนี้ฯ ตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆ ข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร และได้รับการอนุมัติวงเงินระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล Speedy Loan สำหรับลูกค้าที่เงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝาก SCB ต้องชำระค่างวดผ่านบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน

เงื่อนไขรวม
 
 • กรณีที่ลูกค้าชำระค่างวดรายเดือนต่ำกว่ายอดแบ่งชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บจะถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที
 • กรณีลูกค้าผิดนัดชำระ ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกส่วนเพิ่ม 3% สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารกำหนด) รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น
 • หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง และ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือ รายการส่งเสริมการขายนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดเป็นที่สุด

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร.1295
 
 
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อบุคคล speedy loan สินเชื่อบุคคล speedy loan (สินเชื่อบุคคล สปีดี้โลน) สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ scb speedy loan สมัครสินเชื่อ speedy loan
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ