สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ประหยัดกว่า ช่วยลดภาระค่าผ่อนบ้าน ดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี ปีแรก*

icon 8 ส.ค. 66 icon 16,800
ระยะเวลา 01 มิ.ย. 30 ก.ย. 66
 
 
สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์… ฟรี! ค่าประเมินหลักทรัพย์ ฟรี! ค่าจดจำนอง
 
ลักษณะเด่นของบริการรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย จากธนาคารกรุงศรี
 • อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านต่ำ ให้คุณประหยัดมากขึ้น
 • ได้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน
 • หากมีวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้
 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 30 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
อัตราดอกเบี้ย
 
 • รับดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปี นาน 1 ปี หรือเลือกรับดอกเบี้ยทางเลือกฟรีค่าจดจำนอง เมื่อซื้อ MRTA/MLTA ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท
รีไฟแนนซ์ธนาคารไหนดี...ที่จะเหลือค่าดอกเบี้ยมาใช้ประโยชน์ได้อีกตั้งเยอะ?
 
ก่อนจะพาทุกคนไปทำความรู้จักรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์" เราอยากจะขออธิบายความหมายของคำว่า "รีไฟแนนซ์" ให้ทุกท่านได้ทราบกันก่อนสักเล็กน้อย จริง ๆ แล้วการรีไฟแนนซ์บ้านหมายถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตัดสินใจย้ายไปผ่อนบ้านกับธนาคารใหม่เพื่อให้ตัวเองได้รับดอกเบี้ยที่ถูกกว่าโดยที่ไม่จำเป็นต้องขอลดดอกเบี้ยบ้าน หรือเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระ แน่นอนว่าเมื่อดอกเบี้ยลดลง การผ่อนชำระต่อเดือนย่อมน้อยลง จึงทำให้ผู้ผ่อนชำระสามารถผ่อนสินเชื่อบ้านได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ารีไฟแนนซ์บ้านกับที่ไหนดี ลองเข้ามาอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ "สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์" สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ที่เราตั้งใจออกมาเพื่อลูกค้าทุกค
การรีไฟแนนซ์บ้านทำก่อนผ่อนครบ 3 ปีทำได้จริงไหม?

สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ผู้อยากทำรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงินแห่งใหม่ อาจจะต้องสอบถามข้อมูลจากธนาคารเจ้าเดิมว่ามีเงื่อนไขแบบไหนบ้างที่ระบุไว้ในสัญญาก่อนตัดสินใจทำรีไฟแนนซ์บ้านก่อน 3 ปี นอกจากนี้ก็ควรตรวจสอบในเรื่องของดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้าน การขอลดดอกเบี้ยบ้าน หรือการรีไฟแนนซ์บ้านแบบเพิ่มวงเงินให้ดี ว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้กู้เอง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้นำเสนอไปคงช่วยให้ผู้สนใจอยากรีไฟแนนซ์บ้านได้ทางเลือกเพิ่มเติมที่น่าสนใจ
 
คุณสมบัติผู้กู้
 • บุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี
 • พนักงานประจำที่มีอายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป (งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงานแล้ว)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้และสามารถตรวจสอบความสัมพันธ์ได้
เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ หย่า/ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบมรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพที่ถือไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังไม่หมดอายุ สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ(ถ้ามี)
เอกสารแสดงรายได้กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือสำเนาสลิปเงินเดือน (ฉบับล่าสุด) (สำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • หนังสือรับรองโบนัสประจำ (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ย้อนหลัง 12 เดือน กรณีมีรายได้เป็น commission)
 • แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (50 ทวิ และ ภงด.90/91) พร้อมใบเสร็จการชำระภาษีย้อนหลัง 2 ปี
เอกสารแสดงรายได้กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน / ใบทะเบียนการค้า ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ทั้งในนามบุคคลและกิจการ)
 • สำเนา ภ.พ.30 พร้อมใบเสร็จ (ถ้ามี)
 • สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี)
 • สำเนาบริคณห์สนธิ ไม่เกิน 3 เดือน
เอกสารทางด้านหลักประกัน
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า)
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง เช่น สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน (ทด.13) หรือหนังสือสัญญาให้ที่ดิน (ทด.14)
 • สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน (กรณีถ้ามีสัญญาเงินกู้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นและอยู่ระหว่างการผ่อนชำระ)
 • แผนที่ตั้งหลักประกันโดยสังเขป
 • สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินเดิม
 • สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด
ตารางแสดงทางเลือกอัตราดอกเบี้ยใช้ตั้งแต่ 1  มิ.ย. - 30 ก.ย. 66 โดยจดจำนอง และเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 ต.ค. 66
*เงื่อนไขฟรีค่าจดจำนอง
 1. เฉพาะลูกค้าที่ซื้อ MRTA/MLTA ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น*** จึงจะสามารถเลือกรับดอกเบี้ยทางเลือกที่ 4 ได้
 2. ธนาคารจะออกค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (กรณีลูกค้ามีการกู้สินเชื่อเพื่อซื้อ MRTA/MLTA ค่าจดจำนองของวงเงินกู้ MRTA/MLTA ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระเอง)
 3. ลูกค้าต้องสำรองจ่ายค่าจดจำนองไปก่อน โดยธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ลูกค้าใช้สำหรับการหักชำระค่างวดกับธนาคารภายใน 60 วันทำการนับจากวันที่ MRTA/MLTA ได้รับการอนุมัติจากบริษัทประกัน กรณี MRTA/MLTA ได้รับการอนุมัติก่อนการจดจำนอง ธนาคารจะโอนเงินคืนให้ภายใน 60 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าจดจำนอง
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าจดจำนองในกรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อภายใน 5 ปี นับจากวันทำสัญญาในทุกกรณี
*** เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA/MLTA)
 1. กรณีเลือกทางเลือกที่ 1 - 2 (วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1.5 ล้านบาท) หรือทางเลือกที่ 1 - 3 (วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป) : รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะในปีที่ 1 
 2. กรณีเลือกทางเลือกที่ 3 (วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1.5 ล้านบาท) หรือทางเลือกที่ 4 (วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป) : ฟรีค่าจดจำนองตามเงื่อนไขที่กำหนด*
 3. ทั้ง 2 กรณีลูกค้าต้องซื้อ MRTA/MLTA ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขดังนี้
  1) ผลิตภัณฑ์ MRTA/MLTA ที่ร่วมรายการได้แก่ MRTA : แผนกรุงศรี เซฟตี้โลน 1 พลัส หรือกรุงศรี เซฟตี้โลน 1 หรือ กรุงศรี เซฟตี้โลน 2 / MLTA : กรุงศรี รักบ้าน รักคุณ หรือกรุงศรี รักบ้าน รักคุณ พลัส เท่านั้น
  2) กรณีผู้กู้หลักเป็นพนักงานเงินเดือนที่มีรายได้ประจำต้องซื้อ MRTA/MLTA 100% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือซื้ออย่างน้อย 70% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  3) กรณีผู้กู้หลักเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องซื้อ MRTA/MLTA อย่างน้อย 80% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10 ปี หรือซื้ออย่างน้อย 50% ของวงเงินกู้โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 15 ปี
  4) กรณีมีผู้กู้ร่วม สามารถซื้อ MRTA/MLTA เฉพาะผู้กู้หลักเพียงคนเดียวได้หรือหากผู้กู้ร่วมประสงค์ที่จะซื้อ MRTA/MLTA ด้วย ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วมทุกคนจะต้องมีทุนประกันขั้นต่ำในสัดส่วนที่เท่ากัน
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิพิเศษข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทประกันไม่อนุมัติ MRTA/MLTA หรือในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิก MRTA/MLTA โดยธนาคารจะเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ หรืออัตราดอกเบี้ยทางเลือกอื่นตามที่ลูกค้าได้เลือกสำรองไว้
 
หมายเหตุ
 • ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 9 มิ.ย. 66 อัตราดอกเบี้ย MRR = 7.15% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยนี้สำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 - 30 ก.ย. 66 โดยจดจำนองและเบิกรับเงินกู้ภายในวันที่ 31 ต.ค. 66
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • วงเงินกู้อนุมัติสูงสุดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด (กรณีที่ลูกค้ารีไฟแนนซ์ไปสถาบันการเงินอื่นภายใน 3 ปีแรกนับจากวันทำสัญญา) คิดเป็น 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือเว็บไซต์ www.krungsri.com

ดูรายละเอียดสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์
 
ดูสินเชื่อทั้งหมดของธนาคารกรุงศรี
แท็กที่เกี่ยวข้อง refinance รีไฟแนนซ์บ้าน กรุงศรีรีไฟแนนซ์


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)