x
icon-filter ค้นหาสินเชื่อเงินสด
product filter
product filter
product filter
product filter

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ค. 67 29,476

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

 • ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 3.49% ต่อปี*
 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 35 ปี
 • รับทุกโครงการจัดสรร
 • ฟรี! ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี และค่าจดจำนอง*

รายละเอียดสินเชื่อ
  สถาบันทางการเงิน
  ชื่อสินเชื่อ
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
  รายละเอียดหลักประกัน
บ้านหรือที่อยู่อาศัย
  ผู้มีสิทธิ์กู้
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
 • บุคคลสัญชาติไทย และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้กู้ร่วมต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย หรือ คู่สมรส (จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน)
  วงเงินกู้
วงเงินกู้ 100% ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน
  ระยะเวลากู้
สูงสุด 35 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 2.74 - 5.79 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย กรณีไม่ทำ MRTA
ทางเลือกที่ 1

 • ปีที่ 1 : 3.22% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - 3 : MRR-4.98% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MRR-3.01% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.62%
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.08%

 

กรณีทำประกัน MRTA/MLTA ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท
ทางเลือกที่ 1  (ฟรีค่าจดจำนอง)

 • ปีที่ 1 : 2.89% ต่อปี
 • ปีที่ 1 - 3 : MRR-5.31% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MRR - 3.01% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.29%
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.97%
ทางเลือกที่ 2 (ไม่ฟรีค่าจดจำนอง)

 • ปีที่ 1 : 2.74% ต่อปี
 • ปีที่ 2 - 3 : MRR-5.46% ต่อปี
 • หลังจากนั้น : MRR - 3.01% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)

*อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.14%
**อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 4.92%

 

MRR = 8.80% ต่อปี ตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 11 ต.ค. 66

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Refinance เบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
 • วงเงินกู้เริ่มต้น 1.0 ล้านบาท และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)
 • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดังกล่าว สำหรับหลักประกันที่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้น ที่ดินว่างเปล่า, อาคารพาณิชย์
 • อัตราดอกเบี้ยทางเลือกแบบทำประกัน MRTA/MLTA ลูกค้าต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
 • ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1% ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท เมื่อลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบทำประกัน MRTA/MLTA ฟรีค่าจดจำนอง โดยลูกค้าต้องสมัครทำประกัน MRTA/MLTA ผ่านธนาคาร ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด คือ ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี(ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือ เปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น โดยคำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 30 ปี MRR = 8.80% ต่อปี (ณ 11 ต.ค. 66)
 • อัตราดอกเบี้ย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  ดอกเบี้ยผิดนัด
อัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติตามสัญญา บวก 3 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
ไม่มี
  ค่าอากรแสตมป์
0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
 • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน : 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ (ถ้ามี)
 • เบี้ยประกันอัคคีภัย : ตามอัตราของบริษัทประกัน
การชำระคืน
  ยอดชำระขั้นต่ำ
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
มี (กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก คิด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง)
  หมายเหตุ

* หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

**ยกเว้น สำหรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

การซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ไม่มีผลในการขออนุมัติสินเชื่อ กรณีมีความประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทประกันที่ธนาคารกำหนดได้ด้วยตนเองหรือกรณีไม่ประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด

  สอบถามเพิ่มเติม
Tel. 1327
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ


ดีล / โปรโมชั่นอื่นๆ

ดูทั้งหมดเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)