หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566

icon 21 พ.ย. 66 icon 292
หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566" จำนวน 2 ชุด
 
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 3 ปี 4 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 1 เดือน) มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 10,000,000,000 บาท 
 
เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
 
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 12 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
 
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1234
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 6300
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 659 7000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 205 7000
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 8889
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 659 8000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02 646 9600, 02 646 9999
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02 672 5999
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 635 1700
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 660 6624
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 841 9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 820 0100
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02 249 2999
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 
 • ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 1428
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย
 • วันที่ 12 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 (เว้นแต่ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 1 เดือน) 
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 4 เดือน 
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี 6 เดือน 
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 • ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1234
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 6300
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 659 7000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 205 7000
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 8889
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 659 8000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02 646 9600, 02 646 9999
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 02 672 5999
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 635 1700
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 660 6624
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 841 9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 820 0100
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02 249 2999
 • ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 1428
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566 ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)