รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566

26 พ.ค. 66 151
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  จำนวน 4 ชุด ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566"
 
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 4 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 1 เดือน 27 วัน) จำนวนไม่เกิน 1,750,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,750,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 2 ปี  1 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 3 เดือน 1 วัน) จำนวนไม่เกิน 1,750,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,750,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 3 ปี  11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 4 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 2 เดือน 30 วัน) จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 4 ชุด มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 3,500,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000,000 บาท
 
โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) และ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 
ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และผู้ลงทุนรายใหญ่
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.  02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา) และผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) และ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันเสนอขาย
 • วันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1  อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 1 เดือน 27 วัน) 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 3 เดือน 1 วัน)
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 4 (โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีระยะเวลา 2 เดือน 30 วัน) 
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 4 เดือน 27 วัน 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี  1 วัน 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี  11 เดือน 30 วัน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.  02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566 ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)