หุ้นกู้ของ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566

icon 5 เม.ย. 66 icon 2,154
หุ้นกู้ของ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 7 ชุด
 
หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 9,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 9,000,000,000 บาท
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 12,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 12,000,000,000 บาท
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.54 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 4 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.83 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 5 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 ("หุ้นกู้ชุดที่ 5") อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อ ในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
 
หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 6 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 6") อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 400,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 400,000,000 บาท
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 7 : หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 7 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 ("หุ้นกู้ชุดที่ 7") อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนไม่เกิน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,100,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน
 
มีจำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 25,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 25,000,000,000 บาท โดยมีจำนวนหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 6,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 6,500,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,500,000,000 บาท
 
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 17 - 19 เมษายน พ.ศ. 2566
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 285 1555
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777 (เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ครั้งที่ 1/2566
​​​​​​​​​​​
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หุ้นกู้ชุดที่ 1 - 5)
 • หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (หุ้นกู้ชุดที่ 6 - 7)
การเสนอขาย
 • ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย
 • วันที่ 17 - 19 เมษายน พ.ศ. 2566
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 31,500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 :อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.54 ต่อปี 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 4 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.83 ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 5 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 6 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.80 ต่อปี 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 7 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี
  *ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 6 เดือน
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี
 • ​หุ้นกู้ชุดที่ 3 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 4 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 อายุ 8 ปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 5 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 10 ปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 6 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 6 เดือน 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 7 : ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อายุ 10 ปี 
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) 
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 - 5)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 285 1555
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777 (เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) 
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงทุนหุ้นกู้ ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566 หุ้นกู้ของ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)