หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

icon 9 มี.ค. 66 icon 1,633
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566"
 
 • หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570  ("หุ้นกู้")  อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ได้แก่
 1. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (SCC234A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A")
 2. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น ("ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน") และ
 3. ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000,000 บาท
 
ระยะเวลาเสนอขาย : 
 • สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A : วันที่ 3 และ 7 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน : วันที่ 27 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป : วันที่ 30 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (SCC234A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ("ผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A")
 • ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น ("ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน") และ
 • ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
วันเสนอขาย
 • สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A : วันที่ 3 และ 7 - 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน : วันที่ 27 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
 • สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป : วันที่ 30 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • มีจำนวนรวมไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงทุนหุ้นกู้ ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)