หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

icon 9 มี.ค. 66 icon 1,457
หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ /ไม่มีผู้แทนถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 2 ชุด
 
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

  จํานวนเสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,200,000,000 บาท
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

  จํานวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1 ชุด เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 : หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 

  จํานวนเสนอขายไม่เกิน 600,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 600,000,000 บาท
หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 3 ชุด มีจํานวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สํารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท ทั้งนี้ จํานวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจํานวนรวมไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
 
ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ 17 และ 20 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.  02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ไม่มีผู้แทนถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป 
วันเสนอขาย
 • วันที่ 17 และ 20 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • มีจํานวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สํารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท ทั้งนี้ จํานวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจํานวนรวมไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.  02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงทุนหุ้นกู้ ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566 หุ้นกู้ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)