หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

icon 10 ก.พ. 66 icon 1,434
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 3 ชุด
 
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570  ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")  อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.95 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2573  ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")  อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2578 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  ("หุ้นกู้ชุดที่ 3")  อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จํานวนเสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
โดยจำนวนของหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด เสนอขายรวมไม่เกิน 12,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 12,000,000,000 บาท
 
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน)
 
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้น : วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ : 
 
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน)
วันเสนอขาย
 • วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จำนวนของหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด เสนอขายรวมไม่เกิน 12,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 12,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.95 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570 อายุ 4 ปี 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2573 อายุ 7 ปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2578 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้  อายุ 12 ปี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ลงทุนหุ้นกู้ 2566 ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)