รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565

25 พ.ย. 65 949
หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565" จำนวน 2 ชุด
 
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567  ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")  อายุ 1 ปี 1 เดือน 6 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 1 เดือน 6 วัน จำนวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 1,225,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,225,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568  ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")  อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด มีจํานวนรวมไม่เกิน 2,500,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สํารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 บาท รวมจํานวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
 
เสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
 
ระยะเวลาเสนอขาย : ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2565
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ : 
 • ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8889
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย
 • ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2565
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จํานวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะมีอายุ 1 เดือน 6 วัน 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 1 เดือน 6 วัน 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2568 อายุ 2 ปี 6 เดือน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 
 • ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8889
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ตราสารหนี้ออกใหม่ 2565 ลงทุนหุ้นกู้ 2565 ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)