รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565

5 ก.ค. 65 844
หุ้นกู้ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  เสนอขายหุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  จำนวน 2 ชุด ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565" และ"หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565"
 
 • หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์)
 
 • หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนา และถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 
(รวมเรียกหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2 ว่า "หุ้นกู้") โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
 
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ที่เสนอขายมีจำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท
 
ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
 
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เท่านั้น) โทร. 02 626 7777
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2 เท่านั้น) โทร. 02 111 1111
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • ชุดที่ 1 เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์)
 • ชุดที่ 2 เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนา และถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
วันเสนอขาย
 • วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ถึงเวลา 15.30 น.) 
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • ชุดที่ 1 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000,000 บาท
 • ชุดที่ 2 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
  *มีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,500,000,000 บาท

  จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 4 ปี
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2") อายุ 4 ปี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เท่านั้น) โทร. 02 626 7777
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2 เท่านั้น) โทร. 02 111 1111
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • "BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เท่านั้น) โทร. 02 626 7777
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2 เท่านั้น) โทร. 02 111 1111
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ ตราสารหนี้ออกใหม่ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ของ บริษัท แสนสิริ หุ้นกู้ดิจิทัล
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)