รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ครั้งที่ 4/2565

24 มิ.ย. 65 472
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ครั้งที่ 4/2565
บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ระยะสั้น" บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2566
 
จํานวนเสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย และมีหุ้นกู้สํารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 200,000 หน่วย รวมจำนวนเสนอขายทั้งสิ้นไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 700,000,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้ หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
 
ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving basis) ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินการเสนอขาย(ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-PO-SUPPLEMENT แล้ว ("โครงการหุ้นกู้")
 
ซึ่งเป็นโครงการตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายภายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note Program : MTN) โครงการมีอายุ 2 ปี (ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564) ระยะเวลาเสนอขายภายในอายุโครงการซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2566
 
โดยเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป 
 
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 • บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 661 7416
 • บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02 782 2400
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • ผู้ลงทุนทั่วไป 
วันเสนอขาย
 • วันที่  5 - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ถึงเวลา 15.30 น.) 
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จำนวนเสนอขายไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 700,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี 
อายุหุ้นกู้
 • อายุหุ้นกู้ 270 วัน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 661 7416
 • บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02 782 2400
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "ลบ" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทตลอดอายุของตราสารหนี้แต่ละชุดที่ออกภายใต้โครงการ MTN นี้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • บริษัท หลักทรัพย์เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 661 7416
 • บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 02 782 2400
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ ตราสารหนี้ออกใหม่ 2565 ตราสารหนี้ออกใหม่ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มั่นคงเคหะการ หุ้นกู้ระยะสั้น
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)