รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

16 ก.ย. 64 284

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้" หรือ "หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY")

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้" หรือ "หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY")
หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 6 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 500,000 (ห้าแสน) หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 (ห้าร้อยล้าน) บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน
ระยะเวลาในการจองซื้อ
  • ระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน พ.ศ. 2564
ติดต่อจองซื้อได้ที่
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้" หรือ "หุ้นกู้แสนสิริ i-EASY")

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
  • ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
วันเสนอขาย
  • ระหว่างวันที่ 16 - 20 กันยายน พ.ศ. 2564
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย วงเงิน 500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ 2 ปี 6 เดือน
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guru