รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564

18 ส.ค. 64 221

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.45 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี 1 วัน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) จำนวนไม่เกิน 1,750,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,750,000,000 บาท
 • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 4 ปี มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,550,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,550,000,000 บาท
 • ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 4 ปี 11 เดือน 30 วัน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดสุดท้าย) จำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 4 ชุด มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ชุดที่ 2 - 4 
 • วันที่ 20 และ 23 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ติดต่อจองซื้อได้ที่
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2165-5555
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2564

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย ผู้ลงทุนทั่วไป
วันเสนอขาย วันที่ 20 และ 23-25 สิงหาคม 2564 
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.45 ต่อปี
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี
 • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี
 • ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี
อายุหุ้นกู้
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี 11 เดือน 30 วัน
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี 1 วัน
 • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 4 ปี
 • ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 4 ปี 11 เดือน 30 วัน
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2165-5555
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ผู้ลงทุนทั่วไป
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guru