รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เดอะ ปาร์ค เปิดโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL ตอกย้ำความเป็นที่สุดของอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม

ข่าว 8 มี.ค. 64 1,428
เดอะ ปาร์ค เปิดโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL ตอกย้ำความเป็นที่สุดของอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม


เดอะ ปาร์ค (The PARQ) โครงการมิกซ์ยูสสีเขียวที่มุ่งพัฒนาออฟฟิศและรีเทลอัจฉริยะภายใต้แนวคิด "Life Well Balanced" ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริหารงานโดยบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สานต่อความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานการทำงานและวิถีชีวิตแบบยั่งยืน โดยริเริ่มโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL ตอกย้ำความเป็นที่สุดของอาคารสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ชูแนวคิด "ร่วมแยกขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์" ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเดอะปาร์คและ ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล (TBR) รณรงค์ให้ผู้เช่าอาคารและผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมกับกระบวนการจัดการขยะครบวงจรอย่างจริงจัง ตั้งแต่การคัดแยก รวบรวม และเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป รวมถึงการเปลี่ยนแศษอาหารเหลือเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์ 

นายกมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "เดอะ ปาร์ค ถูกออกแบบเป็นอาคารสีเขียวที่มีประสิทธิภาพสูง คำนึงถึงการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย และการดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน LEED รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารตามมาตรฐาน WELL ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทเฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ที่ได้ประกาศพันธสัญญาอย่างเป็นทางการ ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Corporation) ภายในปี พ.ศ. 2593 และ  การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตามหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมลดปริมาณการใช้พลังงาน เช่นเดียวกับการบริหารจัดการขยะและแปรสภาพของเสียให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด"
"ปัจจุบัน วิกฤตขยะเป็นปัญหาสำคัญระดับโลกและเป็นวาระแห่งชาติที่เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขและดูแล จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้รวบรวมสถิติของของขยะมูลฝอยชุมชน ในปี 2562 ได้ปริมาณสูงกว่า 28.71 ล้านตัน โดยเฉพาะขยะประเภทพลาสติกมีมากถึง 2 ล้านตัน โดยร้อยละ 27 ของจำนวนขยะถูกกำจัดอย่างไม่ถูกวิธี และส่งผลเสียมากมายต่อสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะ ปาร์ค ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดแยกขยะมาตั้งแต่เริ่มโครงการ ล่าสุดเราได้เปิดตัวโครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL โดยวางกลไกการจัดการขยะในอาคารอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบและจัดสรรพื้นที่ใช้งานในอาคารเพื่อรองรับการคัดแยก การติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยในการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งการรีไซเคิลหรือผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลดีทั้งในด้านการลดพื้นที่ในการเก็บขยะ ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้น้ำตลอดจนสร้างสุขภาวะ สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้ใช้อาคารทุกคน โดยรณรงค์ให้ผู้เช่าอาคารและร้านอาหารแยกประเภทขยะ ซึ่งเราแบ่งขยะออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ขยะเศษอาหาร ขยะทั่วไป ขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม โดยขยะดังกล่าวสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ ลดต้นทุนในการบริหารจัดการ และสามารถนำเงินไปพัฒนาด้านอื่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้"

โครงการ LIVE GREEN, LIVE WELL ในโครงการเดอะ ปาร์ค สานต่อจากความเชื่อที่ว่า "ขยะก็มีคุณค่า" เกิดเป็นแนวคิด "ร่วมแยกขยะ เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์" ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ ต่อไปนี้  
การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการจัดการขยะอย่างยั่งยืน - โดยจัดพื้นที่เฉพาะเจาะจงให้สอดคล้องและรองรับการบริหารจัดการขยะ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ห้องขยะทั่วไป (Dust Drum Compactor) ห้องขยะอาหาร (Food Waste Composter) และห้องคัดแยกขยะ (Separate Recycle Waste) 
เครื่องบดอัดขยะ (Dust Drum) - ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บและขนย้ายขยะด้วยการบีบอัดในระบบปิด ดูแลทำความสะอาดได้ง่าย มีระบบควบคุมกลิ่นและป้องกันสัตว์พาหะนำโรค
เครื่องแปลงขยะอาหารเป็นปุ๋ย  (Food Waste Composter) "นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยขยะอาหาร ให้กลายเป็นปุ๋ยภายใน 24 ชั่วโมง มีระบบฆ่าเชื้อโรค ประหยัดพลังงาน ลดขยะเศษอาหารได้ 80-90% และได้ปุ๋ยหมักมาทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในโครงการ 

โครงเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อม "เดอะ ปาร์ค ได้ขอความร่วมมือให้ผู้เช่าและผู้ใช้บริการ ร่วมกันแยกและเพิ่มคุณค่าให้กับขยะบรรจุภัณฑ์ โดยการนำขยะ 3 ประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิล ได้แก่ ขวดพลาสติกใส กระป๋องอลูมิเนียม และขวดแก้ว มาเปลี่ยนเป็นยอดเงินบริจาค ที่จุดวางถังคัดแยก ณ บริเวณ โซนรีเทลของอาคาร  ประตูทางออกฝั่ง West ชั้น 1 โดยทางโครงการเดอะ ปาร์ค จะบริจาคเพื่อสมทบทุนให้แก่มูลนิธิผืนป่าในใจเรา (Forest in Our Hearts Foundation) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเยาวชนในการอนุรักษ์ และรักษาความยั่งยืนของพื้นที่สีเขียว พร้อมคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนป่า 
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโลกสีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีง่ายๆใกล้ตัว เริ่มจากการทิ้งขยะในถังคัดแยกประเภทให้ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เราเกิดความรู้สึกดีๆ ต่อโลก และต่อตัวเราเอง ที่สำคัญยังลดปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตของโลกในปัจจุบัน
Facebook: The PARQ www.theparq.com
แท็กที่เกี่ยวข้อง โครงการมิกซ์ยูส ข่าวอสังหา 2021 โครงการมิกซ์ยูส ข่าวอสังหา 2021 โครงการมิกซ์ยูส ข่าวอสังหา 2021

ข่าวและอีเว้นท์คอนโดล่าสุด


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)