• หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

  30 ก.ค. 63 228

  หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567" ("หุ้นกู้")
  หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี 11 เดือน และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท มูลค่าหุ้นกู้ที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
  ระยะเวลาในการจองซื้อ
  ระยะเวลาเสนอขาย
  • วันที่ 14 และ 17 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
  ติดต่อจองซื้อได้ที่
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 0-2680-1456
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2648-1111
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด โทร. 0-2695-5555
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2080-2899
  • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2638-5500
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2009-8888
  • บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2088-9999
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-5050
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-8777
  เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ

  หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567

  ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
  ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  การเสนอขาย
  • ผู้ลงทุนทั่วไป
  • ผู้ลงทุนสถาบัน
  วันเสนอขาย
  • วันที่ 14 สิงหาคม 2563
  • วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2563
  จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
  อายุหุ้นกู้ 3 ปี 11 เดือน
  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่มี
  ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
  • บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
  สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 0-2680-1456
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2648-1111
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด โทร. 0-2695-5555
  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2080-2899
  • บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2638-5500
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 0-2009-8888
  • บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2088-9999
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-5050
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 0-2658-8777
  คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน