• หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  11 ก.ค. 63 1,248

  หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี (หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2563 วงเงิน 44,000,000,000 บาท ("โครงการหุ้นกู้") โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
  ระยะเวลาในการจองซื้อ
  • หุ้นกู้อายุ 7 ปี สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. (มูลค่าจองซื้อไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายต่อธนาคาร) : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  • หุ้นกู้อายุ 3 ปี (หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (มูลค่าจองซื้อไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายต่อธนาคาร) และหุ้นกู้อายุ 7 ปี สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป : วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  ติดต่อจองซื้อได้ที่
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777 
  เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

  หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
  ประเภทตราสาร ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  การเสนอขาย
  • ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
  วันเสนอขาย
  • หุ้นกู้อายุ 7 ปี สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. (มูลค่าจองซื้อไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายต่อธนาคาร) : วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  • หุ้นกู้อายุ 3 ปี (หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (มูลค่าจองซื้อไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายต่อธนาคาร) และหุ้นกู้อายุ 7 ปี สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป : วันที่ 21 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
  จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย วงเงิน 44,000,000,000 บาท ("โครงการหุ้นกู้")
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี (หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
  อายุหุ้นกู้ 3 ปี และ 7 ปี
  ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "AAA (tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู
  สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777
  คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน