• หุ้นกู้บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563

  9 มิ.ย. 63 244

  หุ้นกู้บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563

  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ("หุ้นกู้")
  อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้
  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 คงที่ร้อยละ 8.50 ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
  • ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับอัตราคงที่ร้อยละ 7.76 ต่อปี
  ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
  ระยะเวลาในการจองซื้อ
  วันที่ 22 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 
  ติดต่อจองซื้อได้ที่
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2777-7777
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2626-7777
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2782-2400
  เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ

  หุ้นกู้บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563

  ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
  ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยค้างชำระไปชำระในวันใดๆ ก็ได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว ไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
  การเสนอขาย
  • ผู้ลงทุนทั่วไป
  • ผู้ลงทุนสถาบัน
  วันเสนอขาย
  • วันที่ 22 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563
  จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย
  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 คงที่ร้อยละ 8.50 ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 51 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
  • ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับอัตราคงที่ร้อยละ 7.76 ต่อปี
  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด
  ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
  สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2777-7777
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2626-7777
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2782-2400
  คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน