• หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

  1 ส.ค. 61 2,877

  หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

  บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564"
  อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไปต่อผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด SIRI188A ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน

  ระยะเวลาในการจองซื้อ
  • วันที่ 7 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด SIRI188A
  • วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ
  • วันที่ 20 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
  ติดต่อจองซื้อได้ที่
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777 
  เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

  หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

  ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
  ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  การเสนอขาย
  • ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด SIRI188A
  • ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น
  • ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
  วันเสนอขาย
  • วันที่ 7 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด SIRI188A
  • วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ
  • วันที่ 20 - 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
  จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
  อายุหุ้นกู้ 3 ปี
  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่มี
  ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
  สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777
  คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน