ลงทุนหลักทรัพย์

หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

โดย : กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม
วันที่อัพเดทล่าสุด : 5 เม.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด: 3,214 คน

หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564" หุ้นกู้มีอายุ 3 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ติดต่อจองซื้อได้ที่
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย วันที่ 18 - 25 เมษายน 2561 
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 หน่วย
และคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
     
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มคงที่ "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

ลงทุนหลักทรัพย์ล่าสุด