• หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

  5 เม.ย. 61 3,374

  หุ้นกู้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

  บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564" หุ้นกู้มีอายุ 3 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้ และมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
  จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ติดต่อจองซื้อได้ที่
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
  เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

  หุ้นกู้ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564

  ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
  ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  การเสนอขาย ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
  วันเสนอขาย วันที่ 18 - 25 เมษายน 2561 
  จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 หน่วย
  และคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
  ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
  อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
  อายุหุ้นกู้ 3 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
  การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ไม่มี
  ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
    
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB+" แนวโน้มคงที่ "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561
  สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
  คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน