• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  20 พ.ค. 63 1,147
  โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
  • ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่ สินเชี่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ลิซซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อทะเบียนรถ
  • ในรอบปีบัญชี 2562 ต้องมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการ
  • กำหนด D/E Ratio ไม่เกิน 10 เท่า และมี NPLs ไม่เกิน 5.00%
  • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรงและทางอ้อม
  • ต้องมีมาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในวงกว้างที่ชัดเจน และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และต้องมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ที่ผ่อนปรนมากกว่ามาตรการขั้นต่ำที่ ธปท. กำหนด
  วัตถุประสงค์
  • เป็นการให้สินเชื่อใหม่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Bank ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข
  ประเภทสินเชื่อ
  • เงินกู้ระยะยาว (L/T)
  จำนวนเงินให้กู้
  • ให้กู้ตามความสามารถและความจำเป็นของกิจการ โดยกำหนดให้รายละไม่เกิน 10% ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด ณ สิ้นเดือนก่อนการอนุมัติ หรือตามงบการเงิน ปี 2562 ทั้งนี้ ต้องไม่เกินยอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีซึ่งบริษัทจะให้ความช่วยเหลือ และไม่เกินรายละ 5,000  ล้านบาท
  ระยะเวลาชำระเงินกู้
  • ระยะเวลากู้ 2 ปี
  อัตราดอกเบี้ย
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ 2% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้ออกจากโครงการ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  หลักประกันการกู้เงิน
  • ให้มีหลักประกัน เช่น พอร์ตลูกหนี้ โดยการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ (สิทธิเรียกร้องการรับเงิน) ร่วมกับ ผู้บริหาร/กรรมการ/บริษัทแม่ ฯลฯ ค้ำประกันวงเงินกู้
  วงเงินโครงการ
  • วงเงิน 80,000 ล้านบาท (ภายในวงเงิน "โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 150,000 ล้านบาท")
  ระยะเวลาโครงการ
  • ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และให้เบิกจ่ายสินเชื่อให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้ หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
  หมายเหตุ : หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์