รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ข่าว 20 พ.ค. 63 1,634
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบการ Non-Bank ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • ผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ที่ให้บริการสินเชื่อแก่ลูกหนี้รายย่อย ได้แก่ สินเชี่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล ลิซซิ่ง เช่าซื้อ เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อทะเบียนรถ
 • ในรอบปีบัญชี 2562 ต้องมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินกิจการ
 • กำหนด D/E Ratio ไม่เกิน 10 เท่า และมี NPLs ไม่เกิน 5.00%
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ต้องมีมาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในวงกว้างที่ชัดเจน และได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และต้องมีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ที่ผ่อนปรนมากกว่ามาตรการขั้นต่ำที่ ธปท. กำหนด
วัตถุประสงค์
 • เป็นการให้สินเชื่อใหม่ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ Non-Bank ให้สามารถช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ให้ได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไข
ประเภทสินเชื่อ
 • เงินกู้ระยะยาว (L/T)
จำนวนเงินให้กู้
 • ให้กู้ตามความสามารถและความจำเป็นของกิจการ โดยกำหนดให้รายละไม่เกิน 10% ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมด ณ สิ้นเดือนก่อนการอนุมัติ หรือตามงบการเงิน ปี 2562 ทั้งนี้ ต้องไม่เกินยอดคงค้างของลูกหนี้ที่มีคุณภาพดีซึ่งบริษัทจะให้ความช่วยเหลือ และไม่เกินรายละ 5,000  ล้านบาท
ระยะเวลาชำระเงินกู้
 • ระยะเวลากู้ 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เท่ากับ 2% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้ออกจากโครงการ และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
หลักประกันการกู้เงิน
 • ให้มีหลักประกัน เช่น พอร์ตลูกหนี้ โดยการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ (สิทธิเรียกร้องการรับเงิน) ร่วมกับ ผู้บริหาร/กรรมการ/บริษัทแม่ ฯลฯ ค้ำประกันวงเงินกู้
วงเงินโครงการ
 • วงเงิน 80,000 ล้านบาท (ภายในวงเงิน "โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 150,000 ล้านบาท")
ระยะเวลาโครงการ
 • ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน และให้เบิกจ่ายสินเชื่อให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรับคำขอกู้ หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน
หมายเหตุ : หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผู้ประกอบการ non-bank ผู้ได้รับผลกระทบ covid-19 soft loan สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผู้ประกอบการ non-bank ผู้ได้รับผลกระทบ covid-19 soft loan สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ผู้ประกอบการ non-bank ผู้ได้รับผลกระทบ covid-19 soft loan

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด