• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ความรู้ทางการเงิน "3 ก้าว 9 รู้ สู่ธุรกิจ SMEs เกษตร"

  26 เม.ย. 60 3,438

  ความรู้ทางการเงิน "3 ก้าว 9 รู้ สู่ธุรกิจ SMEs เกษตร"

  ธ.ก.ส. มุ่งมั่นผลักดันให้เกษตรกร ก้าวผ่านจากการเป็นผู้ผลิตไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs เกษตร โดยมุ่งให้ความรู้ เพื่อพัฒนาการแข่งขันอย่างรอบด้าน ทั้งด้านการตลาด การจัดการเงินทุน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
  ความรู้ทางการเงิน "3 ก้าว 9 รู้ สู่ธุรกิจ SMEs เกษตร" เป็นแนวทางที่ ธ.ก.ส. เตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs เกษตร สำหรับมือใหม่

  ก้าวที่ 1 เตรียมความพร้อมสู่ผู้ประกอบการ

  • รู้ประเภทธุรกิจ ธุรกิจของเราเป็นแบบไหน ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจการผลิต หรือธุรกิจที่ให้บริการในรูปของแรงงาน
  • รู้ลูกค้า ตลาด ทรัพยากร ทุน วัตถุดิบ เมื่อทราบประเภทธุรกิจของตนเองแล้ว ก็ต้องศึกษาข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น จำนวนเงินลงทุน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สถานการณ์ตลาดเป็นอย่างไร และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์โอกาสที่จะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้
  • รู้กฎหมาย รู้กฎหมายได้ประโยชน์เสมอ กฎหมายสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องรู้ก็คือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การจดทะเบียนพาณิชย์ และการเสียภาษี

  ก้าวที่ 2 รอบรู้การเงิน บัญชี

  • รู้ฐานะการเงิน เตรียมหาเงินทุนให้ได้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยไม่ลืมที่จะบวกเงินทุนที่ไว้ใช้หมุนเวียนในกิจการด้วย ในช่วงเริ่มต้นควรทำธุรกิจจากเงินทุนของตนเองก่อน เพราะหากเริ่มด้วยการกู้ยืมและต่อมาเกิดความผิดพลาด อาจกลายเป็นหนี้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัว
  • รู้จัดทำบัญชี การจัดทำบัญชี จดบันทึกรายรับ รายจ่ายทางธุรกิจ เป็นข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของกิจการ และฐานะทางการเงินเพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน
  • รู้จัดทำแผนธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นการวิเคราะห์แนวทางหรือวิธีการดำเนินธุรกิจไว้ล่วงหน้า เพื่อการดำเนินงานที่ตรงทิศทาง นำไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ก้าวที่ 3 สู่การเติบโตและต่อยอดธุรกิจ

  • รู้สินเชื่อเพื่อต่อยอด มีสินเชื่อหลากหลายที่ช่วยผู้ประกอบการ SMEs เกษตร เพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูปสินค้า เพิ่มความทันสมัยและความหลากหลายของสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs เกษตร
  • รู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพิ่มมูลค่า ลดต้นทุน โดยนวัตกรรมนี่แหละจะเป็นสิ่งผลักดันให้ธุรกิจเติบโตในระยะยาว ยุคนี้ต้องรู้วิธีการขายสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ต การส่งสินค้า การชำระเงิน การทำตลาดออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ
  • รู้ภัยทางการเงิน ปัจจุบันในยุคการเงินแบบดิจิทัล เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทัน รู้จักภัยทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น กลโกงบัตรเครดิต และกลโกงธนาคารออนไลน์ รู้ทำธุรกรรมการเงินอย่างไรให้ปลอดภัย
  เกษตรกรไทยยุคใหม่ จะไม่เป็นเพียงผู้ผลิตอีกต่อไป แต่จะเปลี่ยนเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการที่พรั่งพร้อมด้วยองค์ความรู้ และสามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน
  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baac.or.th

  บทความล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์