• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อ KTB Home For Cash (สินเชื่อเคทีบี โฮม ฟอร์ แคช)-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.72 - 7.22 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.ย. 64
  • 51,504
  จุดเด่น
  สินเชื่อ KTB Home For Cash เติมเต็มชีวิตและทรัพย์สิน กู้ง่ายได้สบายๆ ใช้จ่ายตามใจคุณ เลือกกู้ได้ตามใจ ทั้งแบบวงเงินหมุนเวียน และกำหนดระยะเวลา ได้ทั้งลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่และเก่า

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อ KTB Home For Cash (สินเชื่อเคทีบี โฮม ฟอร์ แคช)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  สินเชื่ออเนกประสงค์, สินเชื่อเพื่ออุปโภค-บริโภค-ซื้อสินค้า (ห้ามนำเงินกู้เพื่อชำระค่าซื้อ/ก่อสร้างที่อยู่อาศัย)
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อ KTB Home For Cash เติมเต็มชีวิตและทรัพย์สิน กู้ง่ายได้สบายๆ ใช้จ่ายตามใจคุณ เลือกกู้ได้ตามใจ ทั้งแบบวงเงินหมุนเวียน และกำหนดระยะเวลา ได้ทั้งลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่และเก่า
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ใช้หลักทรัพย์ประกันเดียวกับหลักทรัพย์ประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นประกันสินเชื่อ Home For Cash
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. เป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายเดิม หรือเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหม่กับธนาคาร
  2. ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
  3. มีประวัติในการผ่อนชำระหนี้กับธนาคาร/สถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ สำหรับลูกค้าสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยรายเดิม ขณะขอกู้มีคุณภาพหนี้ปกติ และไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับธนาคาร ยกเว้นลูกค้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบทั่วไป
  4. อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ จะต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
  5. กรณีผู้กู้มีวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อซื้อที่ดินสำหรับปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในอนาคต และยังไม่ได้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ห้ามให้สินเชื่อ Home For Cash
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
  • เงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา

  - กู้เพื่อใช้จ่ายทั่วไป : ตามสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ที่ธนาคารกำหนด
  - กู้เพื่อจ่ายค่าประกันชีวิต : กู้ได้ไม่เกินเบี้ยประกันที่จ่ายจริง

  • กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน

  - กู้ได้ไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักทรัพย์ประกัน วงเงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท สามารถนำเงินไปใช้จ่ายทั่วไป ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันชีวิต

   

  สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่ เงินกู้ทั้ง 2 แบบ ใช้ราคาประเมินหลักทรัพย์หรือราคาซื้อขาย ขึ้นอยู่ว่าราคาไหนจะต่ำกว่า
  • หากมีการกู้ทั้ง 2 แบบ ร่วมกันต้องอยู่ในสัดส่วนการให้สินเชื่อต่อราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน (LTV) ตามที่ธนาคารกำหนด
  • ลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่ เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทแล้ว กู้ได้สูงสุดรายละ 5.0 ล้านบาท
  • ลูกค้าสินเชื่อบ้านรายเดิม เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทแล้ว กู้ได้ไม่เกินยอดหนี้ที่อยู่อาศัยที่ลดลงจากเดิม และกู้ได้สูงสุดรายละ 5.0 ล้านบาท
  ระยะเวลากู้
  :
  กรณีเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา : ผ่อนชำระไม่เกินอายุสัญญากู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย, กรณีเงินกู้แบบหมุนเวียน : ระยะเวลาการให้กู้ 1 ปี ก่อนสัญญากู้ครบกำหนด 1 เดือน หากวงเงินสินเชื่อทุกประเภทผ่อนชำระดี ธนาคารจะพิจารณาการต่ออายุสัญญา
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 5.72 - 7.22 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  1. เงินกู้แบบหมุนเวียน เรียกเก็บอัตรา MRR+1.0% ต่อปี
  2. เงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา 

       - น้อยกว่า 2 ปี เรียกเก็บอัตรา MRR ต่อปี 

       - ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เรียกเก็บอัตรา MRR-0.5% ต่อปี

   

  (MRR=6.220% ต่อปี อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุด)

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินกู้ (ไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าสํารวจ และประเมินหลักประกัน ร้อยละ 0.25 ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท ขั้นต่ำ 2,000 บาท
  • ค่าจดจํานอง 1% ของวงเงินกู้
  • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้าง 400 บ./ครั้ง (กรณีปรับปรุง ต่อเติม หรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย)
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :

  การผ่อนชำระ

  1. เงินกู้แบบประจำ ผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนๆละเท่าๆกัน
  2. เงินกู้แบบหมุนเวียน ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน


  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2111-1111
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 ก.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์