• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.245 - 6.995 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 65
  • 45,785
  จุดเด่น
  เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่การลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่การลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม ทั้งนี้ การประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ให้อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (เป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร)
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
  • มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

  ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

   

  1. เงินกู้ระยะยาว (LT)
  เมื่อรวมกับยอดหนี้คงเหลือเดิมแล้ว ให้กู้ดังนี้

   

  หลักประกันมีราคาประเมินต่ำกว่า 10 ล้านบาท

  สัญญาที่ 1
  – กรณีที่ดินพร้อมอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

  – กรณีห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

  สัญญาที่ 2
  – กรณีผ่อนชำระสัญญาที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

  – กรณีผ่อนชำระสัญญาที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

  สัญญาที่ 3 ขึ้นไป
  – ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

   

  หลักประกันมีราคาประเมินตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
  สัญญาที่ 1
  – ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  สัญญาที่ 2
  – ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  สัญญาที่ 3 ขึ้นไป
  – ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

   

  2. เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD)
  ให้กู้ร่วมกันได้ แต่ต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1 โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ให้กู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท

  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่เกิน 25 ปี (ไม่เกิน 65 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้)
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท
  (เป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร)
  ไม่เกิน 10,000,000 บาท 5.245 - 6.995 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  เงินกู้ระยะยาว

  • อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.00% ต่อปี

   

  เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

  • อัตราดอกเบี้ย MOR + 1.00% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  14% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ม.ค. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์