• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.99 - 25 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 4 ก.ค. 65
  • 224,838
  จุดเด่น
  • เงินก้อนใหญ่ สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ
  • ดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก

  • เลือกผ่อนสบาย 12 - 60 เดือน

  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • เงินก้อนใหญ่ สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ
  • ดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก

  • เลือกผ่อนสบาย 12 - 60 เดือน

  • ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี

  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • อายุ 20 - 59 ปี

  • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   - พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
   กรณีที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บาท สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะลูกค้าเก่า
   ที่เคยได้รับ อนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560
   *ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
   - เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

  • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

  • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้หรือสูงสุด 2 ล้านบาท
  ระยะเวลากู้
  :
  12-60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 9.99 - 25 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

  • อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรกสำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Payroll) / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยจะต้องรับเงินกู้โอนเข้าบัญชีเงินเดือนของธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri Payroll) และชำระค่างวดโดยวิธีหักจากบัญชีเงินเดือนดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาท - 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สงวนสิทธิ์ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุดไม่เกิน 25 % ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ฟรี
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  ฟรี
  ค่าการทวงหนี้
  :
  • งวดที่ 1 50 บาท/งวด
  • งวดที่ 2 เป็นต้นไป 100 บาท/งวด
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ฟรีค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  3% ของยอดเงินต้นคงค้างบวกดอกเบี้ย (แต่ไม่ต่ำกว่า 500 บาท)
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (กรณีชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด (เฉพาะเงินกู้ที่เลือกผ่อนชำระแบบมีกำหนดเวลาชำระคืนแน่นอน คำนวณตั้งแต่วันที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้จนถึงวันที่ชำระคืนทั้งหมด โดยให้ถือว่าเงินค่าดอกเบี้ยที่ได้รับก่อนวันที่ชำระคืนทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ย กรณีชำระคืนเงินกู้ก่อน)
  หมายเหตุ
  :
  ธนาคารจะออกบัตรกดเงินสดให้หลังจากที่ผู้ขอสินเชื่อ ชำระสินเชื่อวงเงินที่ได้รับไปแล้ว 50 %
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  4 ก.ค. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์