• บ้านโครงการใหม่
 • บ้านโครงการใหม่
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รวมมาให้แล้ว 5 ธนาคารที่คู่รัก LGBTQ+ สามารถกู้ร่วมด้วยกันได้

  12 มิ.ย. 63 3,264

  รวมมาให้แล้ว 5 ธนาคารที่คู่รัก LGBTQ+ สามารถกู้ร่วมด้วยกันได้

  เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ไม่ว่าใครๆ ก็อยากจะมีความมั่นคงลงหลักปักฐานซื้อบ้านสักหลังกันใช่มั้ยคะ หากเป็นการกู้เพียงคนเดียวไม่ว่าจะเพศไหน ถ้าผ่านเกณฑ์ของธนาคารก็สามารถกู้ขอสินเชื่อได้ หากเป็นคู่รักอยากกู้ด้วยกันเพื่อที่จะได้วงเงินกู้ที่มากขึ้นและช่วยกันผ่อนก็ต้องเป็นการกู้แบบ "กู้ร่วม" ในขณะที่คู่รักชายหญิงที่จดทะเบียนสมรส มีบุตร หรือแต่งงานอยู่กินฉันสามี-ภรรยา จะสามารถกู้ร่วมกันได้ไม่มีปัญหา แต่กลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+) นั้นในอดีตยังมีการยกเว้นอยู่ ด้วยเหตุผลหลักๆ ต้องมีหลักฐานการสมรสนั่นก็คือ "ทะเบียนสมรส" แต่ในประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น คู่รัก LGBTQ+ จึงไม่สามารถกู้ร่วมกันได้ แต่ แต่ แต่! ในปัจจุบันมีธนาคารที่พร้อมให้คู่รัก LGBTQ+ กู้ร่วมกันได้แล้ว ซึ่งหลักฐานที่ต้องใช้มีอะไรบ้างไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ
   การกู้ร่วมคืออะไร? กู้ 2 คน ใครเป็นเจ้าของบ้าน?
  การกู้ร่วมคือ การขอกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่น ถ้าหากว่าตัวผู้กู้เองนั้นมีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการผ่อนชำระในยอดที่กู้ หรือมีภาระค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอยู่ หากยังต้องการซื้อบ้านหรือคอนโดและเพื่อให้กู้ผ่านจึงจะต้องนำผู้อื่นมากู้ร่วมด้วย 
  อย่างไรก็ตามผู้ขอกู้ต้องทราบไว้ว่า "ผู้ที่กู้ร่วมกันหมายถึงการเป็นหนี้กันคนละครึ่ง" หนี้ก้อนนี้ผู้กู้ร่วมจะต้องช่วยกันชำระหนี้ตามกำหนดจนครบ หากผู้ใดผู้หนึ่งไม่ชำระ อีกคนหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบแทน และในส่วนของกรรมสิทธิ์ก็จะมี 2 แบบ คือ ใส่ชื่อคนเดียว เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่เวลาที่กู้นั้นมีอีกคนหรือหลายคนมากู้ร่วม และ ใส่ชื่อผู้กู้ร่วมทุกคน เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเป็นแบบที่ 2 มากกว่า อ่านรายละเอียดเรื่องการรู้ร่วมแบบเต็ม >> คลิกอ่าน ผู้กู้ร่วม : 10 เรื่องต้องรู้ก่อนเซ็นสัญญากู้ร่วมซื้อบ้านหรือคอนโด สำหรับธนาคารที่มีนโยบายให้คู่รัก LGBTQ+ กู้ร่วมกันได้มีดังนี้
   1. ธนาคารยูโอบี (UOB)
  สินเชื่อบ้าน UOB เป็นสินเชื่อที่ขอได้ 3 กรณี คือ ซื้อบ้านใหม่ ซื้อบ้านมือ 2 และก่อสร้างบ้าน โดยวงเงินกู้ที่ขอได้ก็จะแตกต่างกันไป เริ่มตั้งแต่ 100% ไปจนถึง 85% โดยธนาคารไม่ได้เจาะจงว่าเป็นสินเชื่อสำหรับ LGBTQ+ โดยเฉพาะ แต่จะเป็นสินเชื่อสำหรับบุคคลธรรมดา
  คุณสมบัติผู้กู้
  •  บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
  • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว)
  • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ : ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector) ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)
  เอกสารประกอบการพิจารณา
   เอกสารส่วนตัว  เอกสารด้านหลักทรัพย์  เอกสารด้านการเงิน
  • บัตรประชาชน
  • ทะเบียนบ้าน
  • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ที่จะกู้ร่วม (ถ้ามี)
  • โฉนดที่ดินทุกหน้า
  • สัญญาจะซื้อจะขาย
  • หลักฐานการผ่อนดาวน์
  • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
   สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
    หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือน
     สัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง
    •  กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน
     ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน
      แบบแปลนสิ่งปลูกสร้างหรือพิมพ์เขียว
       สัญญาว่าจ้างหรือใบเสนอราคาก่อสร้าง จากผู้รับเหมา
      • สลิปเงินเดือนล่าสุดและหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
      • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
      • กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว
       ทะเบียนการค้า หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ 
      ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารยูโอบี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2093-2020
       2. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
      ธนาคารไทยพาณิชย์ มีหลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นการขอสินเชื่อสำหรับที่อยู่อาศัย อาทิ สินเชื่อบ้านใหม่ บ้านมือสอง รีไฟแนนซ์ ฯลฯ โดยคู่รัก LGBTQ+ สามารถขอกู้ร่วมได้ไม่ต่างจากกรณีอื่นๆ 
      คุณสมบัติผู้กู้
      • สัญชาติไทย
      • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
      • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ ไม่เกิน 65 ปี
      เอกสารประกอบการพิจารณา
      เอกสารยืนยันตัวตน   เอกสารหลักประกัน  เอกสารด้านการเงิน
      • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
      • สำเนาทะเบียนบ้าน
      • สำเนาทะเบียนผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
      • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
      • สำเนาสัญญาซื้อขาย
       ผู้มีรายได้ประจำ
      • หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน
      • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
      ผู้มีธุรกิจส่วนตัว
      • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
      • ภาพถ่ายกิจการ 4-5 ภาพ และแผนที่ตั้งกิจการโดยสังเขป
      • สำเนาทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
      • หลักฐานการนำภาษีย้อนหลัง 1 ปี (ภงด.) บันทึกรายรับ-รายจ่าย, ใบเสร็จซื้อ-ใบเสร็จขายสินค้า
      ผู้มีอาชีพอิสระ
      • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
      • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)
      ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2777-7777
       3. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
      ธนาคารกสิกรไทย ได้มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาผู้กู้ร่วมเบื้องต้นจากที่ต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมายหรือคู่สมรสทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน มาเป็นคู่รัก LGBTQ+ ไม่จำกัดเพศ ประเภทหลักทรัพย์ที่รองรับก็จะมีทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด ที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน และต่อเติมที่อยู่อาศัย
      คุณสมบัติผู้กู้
      • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
      • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
      • กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้ 15,000 ต่อเดือนขึ้นไป
      • อายุงาน
      • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ อายุงานสามารถรวมที่ทำงานเก่าได้ โดยต้องผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน หรือที่ปัจจุบันต้องมีระยะเวลาทำงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
      • กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
      • มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน 
      • ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
      เอกสารประกอบการพิจารณา
       เอกสารทั่วไป  เอกสารหลักทรัพย์  เอกสารการเงิน
      •  แบบฟอร์มใบสมัครสินเชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
      • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก / ร่วม)
      • สำเนาทะเบียนบ้าน (ทุกหน้า)
      • ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
         ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
        • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
        • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่นๆ
        ผู้มีรายได้ประจำ
        • สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 3 เดือน) / สลิปโบนัส
        • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
        ข้าราชการบำนาญ
        • ใบแนบหนังสือสั่งจ่าย และ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง
        ถ้าผู้สมัครมีรายได้ไม่สม่ำเสมออื่นๆ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
        • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง หรือ 50 ทวิ แสดงรายได้ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังเป็นอย่างน้อย
        ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ
        • เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
        • เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่นๆ
        ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-2888-8888
         4. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (SCBT)
        เป็นอีก 1 ธนาคารที่ให้คู่รักไม่จำกัดเพศสามารถกู้ร่วมกันได้ โดยสินเชื่อที่มีนั้นจะเป็นสินเชื่อที่ชื่อว่า "สินเชื่อบ้านมอร์เกจวัน (Mortgage One)" สินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ที่แรกในไทย ที่ให้คุณนำเงินเดือน เงินหมุนเวียน หรือเงินพิเศษจากบัญชีอื่นๆ ของคุณมาบริหารรวมไว้ในบัญชีสินเชื่อบ้านมอร์เกจวันเพียงบัญชีเดียว เพื่อนำมาเป็นส่วนลด ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน
        คุณสมบัติผู้กู้
        • อายุ 20 ปีขึ้นไป
        เอกสารประกอบการพิจารณา
         เอกสารทั่วไป เอกสารทางด้านหลักประกัน   เอกสารการเงิน
        •  สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี) พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
        • สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ของผู้กู้ และผู้ร่วมกู้ พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
        • สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน ถ้าเป็นกรณีซื้อบ้าน
        • สำเนาโฉนดถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
        • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่างวดบ้านย้อนหลัง 6 เดือนกรณี refinance
        • สำเนาสัญญากู้เงินและสัญญาจำนองกรณี refinance
         วงเงินกู้ และ หลักประกัน
        • วงเงินสินเชื่อที่สมัครและได้รับการอนุมัติจากธนาคาร จะต้องมีวงเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
        • หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองเป็นประกันการชำระหนี้สินเชื่อจะต้องเป็น
         (ก) ที่ดินพร้อมบ้านอยู่อาศัย หรือ
         (ข) ห้องชุด
        • ซึ่ง (ก) หรือ (ข) ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดปริมณฑล (ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ) หรือจังหวัดชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ หรืออำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลักประกันต้องเป็นโครงสร้างก่ออิฐถือปูน และธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาสำหรับบ้านไม้ หรือบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
        ลูกจ้างที่มีเงินเดือน
        • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
        • สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งปกหน้าที่แสดงชื่อผู้กู้และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี)
        เจ้าของกิจการ
        •  สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน พร้อมทั้งสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ไม่เกิน 6 เดือน
        • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้ในกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ทั้งในนามส่วนบุคคล ล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งปกหน้าที่แสดงชื่อผู้กู้และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี)
         5. ธนาคารออมสิน (GSB)
        สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสินเป็นธนาคารของรัฐที่มีนโยบายการกู้ร่วมสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ ที่ชัดเจน แต่จะมีข้อบังคับเรื่องของกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกัน ง่ายๆ ก็คือปกติแล้วการกู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็น คู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน ก็ได้ แต่ถ้า กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมา ก็หมายถึง คู่รักไม่จำกัดเพศ พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน
        คุณสมบัติผู้กู้
        •  เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
        • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ยกเว้น เจ้าของกิจการที่สามารถพิสูจน์รายได้ที่แน่นอน  เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน  70  ปี
        • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
        • การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้
         (1) กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคนก็ได้
          (2) กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน
         • ทั้งนี ในกรณีที่กู้ร่วมกับบุคคลอื่นให้นับระยะเวลาชำระเงินกู้ตามอายุของผู้กู้ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียงคนเดียว
         เอกสารประกอบการพิจารณา
          เอกสารหลักฐานของผู้ขอกู้ หลักประกันเงินกู้ 
         •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
         • สำเนาใบสำคัญสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนา ใบมรณบัตรของผู้สมรส (ถ้ามี)
         • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้และคู่สมรส (ถ้ามี)
         • ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก
         • สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด
         • หลักทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
         ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสิน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1115
         จากการสำรวจผู้บริโภค กลุ่ม LGBTQ+ เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีกำลังซื้อ มีรสนิยมในการเลือกซื้อ อีกทั้งยังมีความพร้อมทางด้านการเงินที่จะสามารถสร้างอนาคตได้ การเปิดให้มีการกู้ร่วมได้จึงนับว่าไม่ได้เป็นสิทธิพิเศษใดๆ แต่เป็นความเท่าเทียมของมนุษย์ที่สามารถจะทำได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ธนาคารข้างต้นนี้เป็นเพียงการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ในการขอยื่นกู้ร่วมจะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่สินเชื่อแต่ละธนาคาร ใครที่สนใจจะกู้ลองติดต่อสอบถามธนาคารอีกครั้ง พร้อมเตรียมเอกสารเบื้องต้นไปเพื่อลองให้ธนาคารพิจารณาคร่าวๆ (Pre Approve) ก่อนก็ได้ขอให้โชคดีกู้ผ้านกันทุกท่านเลยจ้า

         แท็กที่เกี่ยวข้อง :

         • ปรียานุช สองศร
         • ปรียานุช สองศร
          PROPERTY GURU Thailand

         ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับบ้านล่าสุด

         บทความล่าสุดอื่นๆ