รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ลงทุนกองทุน TCHSTRATEGY รับโปรโมชั่นพิเศษ ทองคำหนักสูงสุด 2 สลึง หรือรับหน่วยลงทุน TISCOSTF เมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

3 ส.ค. 65 166
ระยะเวลา 01 ส.ค. 09 ส.ค. 65
TCHSTRATEGY กองทุนเปิด ทิสโก้ China Strategy TISCO China Strategy Fund เสนอขายครั้งแรก วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565
นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทุนของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศจีน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาและการขับเคลื่อนทางด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรม การสนับสนุนภาคการบริโภคและการบริการภายในประเทศ การพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบดิจิทัล และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเชื่อมโยงกับทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในระยะยาว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน​
 
​ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ​
 
ในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ เกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จำนวน 4 กองทุน ได้แก่
 
ดาวน์โหลดเอกสาร >> หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
 
รับโปรโมชั่นพิเศษ! เมื่อลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ส.ค. 65 รับทองคำหนักสูงสุด 2 สลึง หรือรับหน่วยลงทุน TISCOSTF เมื่อลงทุนตามเงื่อนไข
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 9 ส.ค. 65
 
เงื่อนไขโปรโมชัน
 1. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มียอดลงทุนสะสมในกองทุนเปิดทิสโก้ China Strategy (TCHSTRATEGY) ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565 โดยลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนตามเงื่อนไขจะได้รับของกำนัลสูงสุด 1 ท่าน จะได้รับเพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มียอดลงทุนสะสมในกองทุนเปิดทิสโก้ China Strategy (TCHSTRATEGY) ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ของ บลจ.ทิสโก้ ได้แก่ eInvest และ TISCO My Fund เท่านั้น โดยลูกค้าที่มียอดลงทุนทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) มูลค่า 100 บาท สูงสุด 1,000 บาท 
 3. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถเข้าเงื่อนไขได้ทั้ง 2 โปรโมชัน ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายกองทุนหลายบัญชี บริษัทจะนับยอดเงินลงทุนรวมทุกบัญชีในการพิจารณาให้โปรโมชันพิเศษ
 4. สำหรับลูกค้านิติบุคคล หรือลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายแบบไม่เปิดเผยชื่อ (OMnibus Account) จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 5. การจัดส่งของกำนัลตามเงื่อนไขพิเศษ (1) จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นสุดโปรโมชัน
 6. บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุน TISCOSTF ตามเงื่อนไขพิเศษ (2) ให้แก่ลูกค้าภายใน 90 วัน หลังจากวันสิ้นสุดโปรโมชัน
 7. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันของบริษัทได้
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแลงของกำนัลดังกล่าว เป็นของกำนัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด 

กองทุนนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้​
 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้​
 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ
 • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
คำเตือน
 • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนซึ่งเปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4 www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds
 
ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารทิสโก้ 
 
ดูบัญชีเงินฝากประจำทั้งหมดของธนาคารทิสโก้
แท็กที่เกี่ยวข้อง กองทุน TCHSTRATEGY TISCOSTF ลงทุนกองทุนรวม กองทุนทิสโก้ โปรโมชั่นกองทุนทิสโก้
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)