รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชันพิเศษ...เปิดบัญชี K-eSavings พร้อมยืนยันตัวตนที่ KBank Service รับ e-Voucher BigC 100 บาท*

1 ส.ค. 65 204
ระยะเวลา 01 ส.ค. 31 ต.ค. 65
โปรโมชันพิเศษ...ลูกค้าใหม่ K+ เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ K-eSavings พร้อมยืนยันตัวตนที่ KBank Service และฝากเงินเข้าบัญชี ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป (อย่างน้อย 1 รายการ) ผ่านช่องทางใดก็ได้ ภายในเดือนที่เปิดบัญชี รับ e-Voucher Big C 100 บาท*
 
 
รายละเอียดการสมัคร : คุณสมบัติ และเงื่อนไขหลัก 
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีเงินฝาก และไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้
 • เปิดบัญชีได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 20.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ทั้งนี้หากลูกค้าไปยืนยันตัวตนหลังเวลา 20.00 น. บัญชีจะถูกเปิดวันถัดไปเวลา 06.00 น.
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 31 ต.ค. 65
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการส่งเสริมการขายเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings
 1. โครงการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการ K PLUS
 2. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings พร้อมสมัครใช้บริการ K PLUS สำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2565 – 31 ต.ค. 2565
 3. ("ระยะเวลาโครงการ") และยืนยันตัวตน ณ จุดบริการ KBank Service ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หรือบิ๊กซี มินิ หรือบิ๊กซี มาร์เก็ต หรือบิ๊กซี ฟู้ดเพลส เท่านั้น (เฉพาะสาขาที่ให้บริการยืนยันตัวตน)
 4. สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป อย่างน้อย 1 รายการ ผ่านช่องทางใดก็ได้ ภายในเดือนที่เปิดบัญชีสำเร็จ
 5. ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการตามข้อ 1, ข้อ 2 และข้อ 3 ("เงื่อนไขโครงการ") ครบถ้วน และกดรับสิทธิบน K PLUS ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด (ดังจะกล่าวต่อไป)
 6. จะได้รับ e-Voucher Big C มูลค่า 100 บาท ("ของสมนาคุณ") เป็นของสมนาคุณ
 7. ของสมนาคุณที่ลูกค้าได้รับ มูลค่า 100 บาท เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 2 ต่อปี คำนวณจากยอดเงินฝาก 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี
 8. การมอบของสมนาคุณ ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือน เพื่อกดรับสิทธิของสมนาคุณบนแอปพลิเคชัน K PLUS ของลูกค้าที่ใช้ในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings เท่านั้น
 9. ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings พร้อมสมัครใช้บริการ K PLUS สำเร็จ และปฎิบัติตามเงื่อนไขโครงการครบถ้วน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
 10. รอบแรก : สำหรับลูกค้าที่ปฎิบัติตามเงื่อนไขโครงการครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2565 จะได้รับข้อความแจ้งเตือนบน K PLUS ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2565 โดยลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิบน K PLUS ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 2565 มิฉะนั้นถือว่าลูกค้าสละสิทธิไม่ขอรับของสมนาคุณ
 11. รอบสอง : สำหรับลูกค้าที่ปฎิบัติตามเงื่อนไขโครงการครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2565 – 31 ต.ค. 2565 จะได้รับข้อความแจ้งเตือนบน K PLUS ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2565 โดยลูกค้าจะต้องกดรับสิทธิบน K PLUS ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 2565 มิฉะนั้นถือว่าลูกค้าสละสิทธิไม่ขอรับของสมนาคุณ
 12. กรณีธนาคารนำของสมนาคุณซึ่งเป็นข้อความแจ้งเตือนเข้าแอปพลิเคชัน K PLUS ของลูกค้า ตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว แต่ลูกค้าไม่ได้กดรับสิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของธนาคาร หรือนอกเหนือการควบคุมของธนาคารถือว่าลูกค้าได้รับของสมนาคุณดังกล่าวแล้ว ธนาคารจะไม่นำของสมนาคุณซึ่งเป็นข้อความแจ้งเตือนดังกล่าวเข้าแอปพลิเคชัน K PLUS ของลูกค้าใหม่ให้อีกครั้ง
 13. ในขณะที่ธนาคารมอบของสมนาคุณตามโครงการส่งเริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องยังคงสถานะการเป็นผู้ใช้บริการ K PLUS และคงการใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings โดยมีสถานะปกติ และไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของธนาคาร ทั้งนี้หากธนาคารตรวจสอบพบว่า ลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งตามที่ระบุในโครงการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าว
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิมอบของสมนาคุณ ให้แก่ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการส่งเสริมการขายนี้ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น โดยจำกัด 1 รางวัล ต่อ 1 รายลูกค้า ตลอดระยะเวลาโครงการส่งเสริมการขายนี้
 15. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งรายละเอียด เงื่อนไข ข้อกำหนดต่าง ๆ และยกเลิกโครงการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ของสมนาคุณไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 17. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากของบัญชีเงินฝากดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 18. เงื่อนไขการใช้ e-Voucher Big C เป็นไปตามที่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บิ๊กซี") กำหนด โดยลูกค้าสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามที่ระบุด้านล่าง
 19. โครงการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโครงการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
เงื่อนไขการใช้ e-Voucher Big C
 1. ลูกค้าต้องแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดยแสดง Barcode หรือ QR Code บนหน้าจอแอปพลิเคชัน K PLUS กับพนักงานของบิ๊กซี
 2. ไม่รับ Barcode หรือ QR Code ส่วนลดจากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
 3. e-Voucher สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้ง / 1 ใบเสร็จ
 4. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 5. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ กรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมแลกรางวัลแล้วแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ดังกล่าว จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัลหรือเงินสด หรือสิทธิอื่นได้
 6. e-Voucher ที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
 7. e-Voucher นี้สำหรับการชำระสินค้าที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ หรือบิ๊กซี มินิ หรือบิ๊กซี มาร์เก็ต หรือบิ๊กซี ฟู้ดเพลส ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นการซื้อสินค้าประเภท แอลกอฮอลล์, บุหรี่, นมผงดัดแปลงสูตรพิเศษ, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินมือถือ, บิลเพย์เม้นท์, ชำระเงินมัดจำร้านแว่น, ร้านค้าในพลาซ่า, ศูนย์อาหาร, ร้านเวชภัณฑ์, สินค้าผ่อนชำระ
 8. และการชำระผ่านซัมซุงเพย์
 9. e-Voucher นี้ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าบนเว็บไซต์บิ๊กซีได้
 10. กรณีลูกค้าขอคืนสินค้าที่ใช้ e-Voucher เป็นส่วนลดแล้ว ลูกค้าจะได้รับคืนเฉพาะส่วนที่ชำระจริง (ไม่คืน e-Voucher และยอดซื้อที่เกิดจากการใช้ e-Voucher)
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K–Contact Center tel 0 2888 8888 กด 02
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชี K-eSavings โปรโมชันเปิดบัญชีเงินฝาก kbank service e-Voucher BigC
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)